കുതിർമ്മൽ ശ്രീ വയനാട്ടുകുലവൻ തെയ്യംകെട്ട് മഹോൽസവം

10 Apr 16:00 - 12 Apr 23:00 10 Apr 16:00 - 12 Apr 23:00 - Udma Udma
Palakunnu Sree Bhagavathi Temple Palakunnu Sree Bhagavathi Temple
പ ലക ക ന ന :പട ടത ത ന ക ത ര മല തറവ ട ട ല ഏപ ര ല 10 മ തല 12 വര നടക ക 11 ന ര വ ല മ തൽ തറവ ട ട ത യ യങ ങൾ. വ ക ന ന ര അഞ ച മണ മ തൽ ക ര ന ന ന ത യ യത ത ന റ യ ആറ ന ക രച ചന ത യ യത ത ന റ യ...   More info

kids baking and frosting class - cupcakes cookies cakepops

10 Apr 14:00 10 Apr 14:00 - Bangalore Bangalore
Brigade Metropolis Brigade Metropolis
  More info

Monster Jams

10 Apr 14:00 - 18:00 10 Apr 14:00 - 18:00 - Mumbai Mumbai
The Cuckoo Club The Cuckoo Club
The HIVE and The Cuckoo Club are collaborating for a new Monster Jams series for all the bboys and bgirls. So get yourself on this awesome floor for some crazy freezes and moves...   More info

Green House Gas Accounting

10 Apr 14:00 - 17:00 10 Apr 14:00 - 17:00 - Auroville Auroville
Auroville Green Practices Auroville Green Practices
A half-day training programme, aimed at familiarising participants about Green House Gases (GHG) Accounting for small and medium organizations. Participants will be made aware of...   More info

Digital Marketing Summit 2018

10 Apr 14:00 - 17:00 10 Apr 14:00 - 17:00 - Coimbatore Coimbatore
Karunya School of Management Karunya School of Management
We are happy to invite you to attend the Coimbatore Digital Marketing Summit & Awards 2018. For further info, attendee registration form and award nomination form please contact...   More info

Brownies Workshop (eggless)

10 Apr 14:00 - 17:00 10 Apr 14:00 - 17:00 - Kolkata Kolkata
Mushq World Mushq World
EGGLESS BROWNIES WORKSHOP on 10 APRIL all recipes provided hands on workshop includes tasting takeaway of cookies done in class post workshop assistance provided Raw materials...   More info

Digital Marketing Summit 2018

10 Apr 14:00 - 18:00 10 Apr 14:00 - 18:00 - Coimbatore Coimbatore
Karunya Institute of Technology and Sciences - Deemed to be University Karunya Institute of Technology and Sciences - Deemed to be University
Theme Think Big Execute Smart Deliver Growth The Digital Marketing Conclave 2018 will discuss how to bring digital marketing vision to life as a customer-centric strategy that...   More info

Hyatt Global Month of Service

10 Apr 14:00 - 30 Apr 20:00 10 Apr 14:00 - 30 Apr 20:00 - Mumbai Mumbai
Grand Hyatt Mumbai Grand Hyatt Mumbai
Caring for our communities is core to our purpose at Hyatt. Every April, Hyatt hotels around the world come together to make a positive impact in our communities. With activities...   More info

PERSONALITY DEVELOPMENT / GROOMING AND MAKEUP SEMINAR

10 Apr 14:00 - 20:00 10 Apr 14:00 - 20:00 - Kanpur Kanpur
VIJAY Intercontinental VIJAY Intercontinental
PERSONALITY DEVELOPMENT/GROOMING AND MAKEUP SEMINAR CONDUCTED BY RITIKA SIAL & GOMIT CHOPRA Learn how to enhance your overall personality and presence from the best in the...   More info

Ice Cream Making Class

10 Apr 14:33 - 17:33 10 Apr 14:33 - 17:33 - Trivandrum Trivandrum
Trivandrum,pattom Trivandrum,pattom
Want to wow your dinner guests with your very own homemade perfect ice cream? Join this 3 hour workshop, which cover all the essentials of making your own delicious ice cream...   More info

9743763058 # Direct get admission in rv engineering college 2018

10 Apr 15:00 - 31 May 17:00 10 Apr 15:00 - 31 May 17:00 - Bangalore Bangalore
Bangalore, India Bangalore, India
07259540249 Direct admission in RVCE engineering college Bangalore 2018-19@@ rv university bangalore rv university bangalore fee structure rvd university rajasthan rv university...   More info

BroCode

10 Apr 15:00 - 18:00 10 Apr 15:00 - 18:00 - New Delhi New Delhi
Techelon Techelon
Remember those relay races in school where you'd rush madly to hand over the baton to your teammates, hoping them to finish first? There has never been a better way of testing...   More info

Alliance Club Test -Banking Division

10 Apr 15:00 - 18:00 10 Apr 15:00 - 18:00 - Patna Patna
Career Planner Career Planner
ALLIANCE CLUB The largest result giving platform in Bihar. Allianceclub We are Organizing Entrance Exam On 10th April 2018 for Banking Aspirants. For Registration kindly click on...   More info

Call For Auditions!

10 Apr 15:00 - 12 Apr 18:00 10 Apr 15:00 - 12 Apr 18:00 - Pune Pune
Gyaan Adab Centre Gyaan Adab Centre
GYAAN ADAB PRESENTS THE DREAM THAT CHANGED THE WORLD Everyone dreams. But have you heard of two kids sharing the same dream? Or three? Four? Five? Six? Seven? Eight? Nine? Ten...   More info

Class XI - 2nd Batch

10 Apr 15:30 10 Apr 15:30 - Sultanpur Sultanpur
Sampurna Academy Sampurna Academy
  More info

Presents city's best Summer CAMP for Upcoming superstars only

10 Apr 15:30 - 27 Apr 18:30 10 Apr 15:30 - 27 Apr 18:30 - Secunderabad Secunderabad
Our Sacred Space Our Sacred Space
Presents city's best Summer CAMP for Upcoming superstars only Contemporary Dance: Contemporary dance is an expressive style of dance that abandons the rigid, centered aspect of...   More info

XIth New Batch

10 Apr 15:45 10 Apr 15:45 - Nawada Nawada
Amrit Institute of Physics, Nawada Amrit Institute of Physics, Nawada
For: XIth (English & Hindi Medium), IIT-JEE, NEET, Airforce 'X', Navy 'AA' & all Other Competitive Exams...   More info

Product Launch - Disposable Naso Filters Nano Technology

10 Apr 16:00 - 19:00 10 Apr 16:00 - 19:00 - New Delhi New Delhi
Empowerers Coworking City Empowerers Coworking City
Nasofilters is a revolutionary respiratory filter, which protects you from air pollution. Developed by a team from IIT-Delhi, this breakthrough nano-fiber based technology is the...   More info

Facebook Live with Dr. G V V Satya Kiran Oral Pathologist

10 Apr 16:00 - 17:00 10 Apr 16:00 - 17:00 - Hyderabad Hyderabad
Partha Dental Clinic Partha Dental Clinic
Partha Dental Facebook Live with Dr. G V V Satya Kiran, Oral Pathologist on 10th April at 04:00 PM. Follow Partha Dental on Facebook at facebook.com/myparthadental to take part in...   More info

A Snowy Paradise : Ladakh All Girls Adventure Trip

10 Apr 16:00 - 22 Sep 16:15 10 Apr 16:00 - 22 Sep 16:15 - Ladakh Ladakh
Ladakh, India Ladakh, India
GirlsOnly Ladakh Expedition TravAmigo has come up with some Amazing, Affordably priced ONLY FEMALES TRIP TO LADAKH 2018. Based on your interest to excursion to Ladakh this year...   More info

Spring Time - Story Telling Time with Auntie Neil

10 Apr 16:00 - 08 May 17:00 10 Apr 16:00 - 08 May 17:00 - New Delhi New Delhi
Petunia's World Petunia's World
Spring Time Story Telling Time with Auntie Neil from Magic of Books 5 Classes (5 Tuesdays), Every Tuesday starting from 05th of Sept. 2017 Dates: Tuesdays 10th April, 17th April...   More info

Daily swimming classes for children and adults at all ages

10 Apr 16:00 - 13 Apr 19:00 10 Apr 16:00 - 13 Apr 19:00 - Bangalore Bangalore
Eagle Ridge Resort Eagle Ridge Resort
  More info

Young Scientist Workshop

10 Apr 16:00 - 05 May 17:00 10 Apr 16:00 - 05 May 17:00 - Secunderabad Secunderabad
Books n More, Library and Activity Centre Books n More, Library and Activity Centre
Join us in a fun filled Science experiment workshop over 15 sessions for 6-10 year olds with hands on experiments, demonstration of models and clear explanation of related...   More info

Chandrakheni PASS TREK

10 Apr 16:30 - 17 Apr 17:15 10 Apr 16:30 - 17 Apr 17:15 - Mumbai Mumbai
NatVentures NatVentures
Located at an elevation of around 3,660m, the Chandrakhani Pass makes it for an astounding trek experience in the Kullu Valley of Himachal Pradesh. From the pass, one can enjoy...   More info

Discover Jeunesse Grand BOP

10 Apr 16:45 - 26 May 18:15 10 Apr 16:45 - 26 May 18:15 - Ghaziabad Ghaziabad
Jeunesse INDIA Jeunesse INDIA
Discover Jeuenesse Business Opportunity...   More info

नानी बाई रो मायरा

10 Apr 17:00 - 12 Apr 20:00 10 Apr 17:00 - 12 Apr 20:00 - Janjgir Janjgir
Naila-Janjgir Naila-Janjgir
जय श र श य म..... श र नहर य ब ब क प ण य धर पर श र श य म प र म म द र भ म प जन क अवसर श र श य म ख ट स व सम त , न ल ज जग र द व र आय ज त न न ब ई र म यर क कथ क भव य आय जन म आप सभ भक...   More info

Calvary Revival Meetings

10 Apr 17:00 - 13 Apr 20:00 10 Apr 17:00 - 13 Apr 20:00 - Nidadavol Nidadavol
Nidadavol, Andhra Pradesh, India Nidadavol, Andhra Pradesh, India
...   More info

Manahsthiti Mumbai Solo Art show by Shubhra Chaturvedi

10 Apr 17:00 - 16 Apr 19:00 10 Apr 17:00 - 16 Apr 19:00 - Mumbai Mumbai
Nehru Center - Mumbai Nehru Center - Mumbai
Manahsthiti in Mumbai : A Solo Art Exhibition by artist Shubhra Chaturvedi at the Nehru Center Mumbai,Worli, Mumbai. Dates: 10th to 16th April; 11 am to 7 pm. SAVE THE DATE...   More info

09743763058

10 Apr 17:00 - 31 May 19:00 10 Apr 17:00 - 31 May 19:00 - Bangalore Bangalore
Lalbhag Bangalore Lalbhag Bangalore
St Joseph's college Bangalore MBA Direct-Admission in academic year 2018-19 MBA Direct-Admission in St Joseph's college Bangalore in academic year 2018-19 MBA Direct-Admission...   More info

200hour and 300hour Sattva Yoga Teacher Training

10 Apr 17:00 - 20:00 10 Apr 17:00 - 20:00 - Rishikesh Rishikesh
Sattva Yoga Sattva Yoga
200 HOURS AND 300HOURS YOGA TEACHER TRAINING APRIL 2017 Become a yoga teacher in the place where Yoga was born on the guidance of Anand Mehrtotra founder of Sattva Yoga, master...   More info

शेतीचे अर्थकारण : कोंडी व नवी दिशा

10 Apr 17:00 - 20:00 10 Apr 17:00 - 20:00 - Pune Pune
Cummins Hall Patrakar Bhawan,Pune Cummins Hall Patrakar Bhawan,Pune
द श च य प तळ वर श तक-य मध ल अस त ष द वस द वस म ठ य प रम ण त रस त य वर व यक त ह त आह . ग ल य क ह वर ष त श त च आण गर ब कष टकर श तक-य च झ ल ल क ड आपण अन भवत आह त. श तक-य च उत पन न ढ...   More info

Jolly Phonics Demo Class

10 Apr 17:00 - 18:00 10 Apr 17:00 - 18:00 - Kolkata Kolkata
Krafty Kidz Studio Active Krafty Kidz Studio Active
  More info

Spring Time - Story Telling Time with Auntie Neil

10 Apr 17:15 - 08 May 18:15 10 Apr 17:15 - 08 May 18:15 - New Delhi New Delhi
Petunia's World Petunia's World
Spring Time Story Telling Time with Auntie Neil from Magic of Books 5 Classes (5 Tuesdays), Every Tuesday starting from 05th of Sept. 2017 Dates: Tuesdays 10th April, 17th April...   More info

SPEED Cubing Classes - Training the Brain by Speed Cubing Hyd

10 Apr 17:30 - 09 Oct 18:30 10 Apr 17:30 - 09 Oct 18:30 - Secunderabad Secunderabad
Our Sacred Space Our Sacred Space
SPEED CUBING CLASSES Training the Brain by Speed Cubing Hyderabad at Our Sacred Space -Rubik's Cube one effecient way to improve our Spatial Intelligence & Considered Perfect...   More info

EON Product Training By Mrs. Shweta Rai In Gangapur City.

10 Apr 17:30 - 21:30 10 Apr 17:30 - 21:30 - Gangapur Gangapur
Hotel Mangalam Palace Hotel Mangalam Palace
EON Product Training By Mrs. Shweta Rai In Gangapur City On 10/04/2018...   More info

Thoranayudham-Hanuman

10 Apr 18:00 10 Apr 18:00 - Paravur Paravur
North Paravoor North Paravoor
  More info

FITCH HOSTEL THANKSGIVING SEVICE.

10 Apr 18:00 10 Apr 18:00 - Vellore Vellore
Ida Scudder Auditorium, CMC, Bagayam Ida Scudder Auditorium, CMC, Bagayam
FITCH Hostel THANKSGIVING SERVICE...   More info

16 Days North East India Road Trip

10 Apr 18:00 - 23 Apr 21:00 10 Apr 18:00 - 23 Apr 21:00 - New Delhi New Delhi
Explore Himalaya.org Explore Himalaya.org
Duration: 16 Days 15 Nights Best Month: December, January, February, March, April, September, October, November. Travel Date: 6 Feb, 19 Feb 2018 Pick up Location: Bagdogra/NJP...   More info

താഴക്കുറുന്ത് ശ്രീ വിശ്വകർമ്മ മനു ആചാര്യ ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം

10 Apr 18:00 - 12 Apr 15:00 10 Apr 18:00 - 12 Apr 15:00 - Kannur Kannur
Kankole Kankole
  More info

Patanjali yoga Sutra with Dinesh Kashikar

10 Apr 18:00 - 12 Apr 19:00 10 Apr 18:00 - 12 Apr 19:00 - Cuttack Cuttack
Sri Sri University Sri Sri University
Clear the concepts of Patanjali Yoga Sutra with the world renowned Yoga expert, Dinesh Kashikar, 'Kashi Bhaya' in one hour session from 10th-12th April...   More info

Revit Free Workshop!

10 Apr 18:00 - 21:00 10 Apr 18:00 - 21:00 - Chidambaram Chidambaram
CADDCentre Chidambaram CADDCentre Chidambaram
Great Opportunity! Attend Free Workshop on Revit Architecture@ CADD Centre Chidambaram. Date: 10th Apr 2018. Time: 6pm to 8pm Contact: 9962521043 9962521046 What's new in...   More info

IELTS Coaching

10 Apr 18:00 - 19:30 10 Apr 18:00 - 19:30 - Nagpur Nagpur
Krishna Consultants: Studies Abroad Consultants Krishna Consultants: Studies Abroad Consultants
Mock Tests for Real Test Experience!! Achieve 8 Bands by learning Tips and Strategies for Scoring High. FREE Demo Class. IELTS Evening Batch on 10th April 2018, 6.00 pm to 7.30...   More info

Workshop on Mid Career Transitions

10 Apr 18:30 - 21:00 10 Apr 18:30 - 21:00 - Bangalore Bangalore
Institute of Product Leadership Institute of Product Leadership
Institute of Product Leadership is hosting its flagship workshop on mid-career transitions in Bangalore. The workshop is tailored for experienced professionals, who aspire to take...   More info

Dellywood Mrs India ™ - 2018 Raipur Audition

10 Apr 19:00 - 22:00 10 Apr 19:00 - 22:00 - Raipur Raipur
Raipur Raipur
Dellywood Mrs. India 2018 Audition in 64 cities in India. Free Sign Up @ www.dellywood.in But if you are short listed than you have to pay Rs. 1000 for Registration Charges...   More info

Seminar on 'Strategy For GATE 2019'

10 Apr 19:00 - 11 Apr 21:00 10 Apr 19:00 - 11 Apr 21:00 - New Delhi New Delhi
Kreatryx Kreatryx
Glad to announce you that we are conducting a seminar on 'Strategy For GATE 2019'. GATE/ESE/PSU Success Seminar Speaker-Ankit Goyal (Co-Founder of Kreatryx President's Gold...   More info

Gold Experience - Zero40

10 Apr 19:00 - 23:00 10 Apr 19:00 - 23:00 - Secunderabad Secunderabad
Hyderabad - Telagana Hyderabad - Telagana
Calling all beer enthusiasts in Hyderabad! To stand a chance for a brewery tour and a beer schooling session on the next Gold Experience at Zero40 Brewing, kindly fill this form...   More info

Arise 10

10 Apr 19:00 - 23:00 10 Apr 19:00 - 23:00 - New Delhi New Delhi
Hard Rock Cafe New Delhi Hard Rock Cafe New Delhi
For the 9-to-5 office crowd, happy hours begin as soon as the clock strikes beer o'clock and extend way more than an hour. But what about the guys who leave on decent time & by...   More info

Sagar Sarhadi

10 Apr 19:00 - 20:30 10 Apr 19:00 - 20:30 - Mumbai Mumbai
Prithvi Theatre Prithvi Theatre
Ganga Sagar Talwar nee Sagar Sarhadi was born in 1933 in the North West Frontier Province in undivided India. Migrating to Mumbai after partition, Sagar Sarhadi started writing...   More info

Acoustic Session with Yatharth

10 Apr 19:00 - 22:00 10 Apr 19:00 - 22:00 - New Delhi New Delhi
Warehouse CAFE Warehouse CAFE
AcousticSession End the day on a positive note, this Tuesday. Allow the soothing music to wash away all your worries, as Yatharth serenade you with a heart warming performance at...   More info

Kautuk and Varun: Jokes From The Notes Folder

10 Apr 19:00 - 21:00 10 Apr 19:00 - 21:00 - Mumbai Mumbai
The Habitat - Comedy and Music Cafe The Habitat - Comedy and Music Cafe
DATE: 10th April, Tuesday TIME: 7:00 PM VENUE: Above The Habitat TICKET: Rs. 499 TICKET LINK: bit.ly/varun-kautuk Jokes From The Notes Folder: One thing Varun Thakur and Kautuk...   More info

A Kinsman to Danger: Vocal Recital

10 Apr 19:00 - 20:30 10 Apr 19:00 - 20:30 - Chennai Chennai
KM Music Conservatory KM Music Conservatory
Renowned Welsh baritone Jeremy Huw Williams and eminent American pianist Paula Fan present a vocal recital including the World Premiere of 'A Kinsman to Danger', a song cycle by...   More info

Cineclub - Camille Claudel

10 Apr 19:00 - 22:00 10 Apr 19:00 - 22:00 - Hyderabad Hyderabad
Alliance Française of Hyderabad Alliance Française of Hyderabad
CAMILLE CLAUDEL (1987) by Bruno NUYTTEN Camille Claudel dedicates her days and nights to her passion, sculpture. Supported by her father and brother Paul, she dreams of entering...   More info

Taking Over Tuesdays

10 Apr 19:00 - 11 Apr 03:00 10 Apr 19:00 - 11 Apr 03:00 - Mumbai Mumbai
Yeda Republic Yeda Republic
Let’s not end the party yet! Taking Over Tuesdays at Yeda Republic is worth a shot! DOOR POLICY Here at YEDA Republic we have a strict age and dress code policy, all guests...   More info

Acoustic Session with Smruti

10 Apr 19:00 - 11 Apr 21:00 10 Apr 19:00 - 11 Apr 21:00 - New Delhi New Delhi
Lord Of The Drinks Meadow Lord Of The Drinks Meadow
Tuesday and Wednesday are all about ending your evening on a melodious note of Smruti as she sings live only at Lord Of The Drinks, Meadow. Tuesday & Wednesday 7 pm Onwards For...   More info

Talli Tuesday :Chull

10 Apr 19:00 - 23:30 10 Apr 19:00 - 23:30 - Gurgaon Gurgaon
Chull Chull
Grab the Unlimited deals on Drinks and starters only at Chull every Tuesday. chull sec29 unlimited offers everyTuesday...   More info

Roadtripping: A Stand Up Show By Wandering Comics Of Kalkutta Komedians

10 Apr 19:00 10 Apr 19:00 - Nagpur Nagpur
Three Beans Coffee Bar Three Beans Coffee Bar
Kalkutta Komedians are Coming To Nagpur!! Come and attend a new blend of comedy at Three Beans Coffee...   More info

A free talk on The Science of Past Life Regression Therapy

10 Apr 19:00 - 21:00 10 Apr 19:00 - 21:00 - Mumbai Mumbai
Bhakti Kala Kshetra - Iskcon Juhu Bhakti Kala Kshetra - Iskcon Juhu
Join the world-renowned pioneers of Past Life Regression, Dr. Newton Kondaveti, MBBS, MD & Dr. Lakshmi GV, MBBS for a FREE talk on 'The Science of Past Life Regression Therapy...   More info

Med/Vet Information Session

10 Apr 19:00 - 20:30 10 Apr 19:00 - 20:30 - Bangalore Bangalore
The Ritz-Carlton, Bangalore The Ritz-Carlton, Bangalore
St. George's University will host an information session for those interested in learning more about SGU's School of Medicine and School of Veterinary Medicine. Each session...   More info

Chennai Super Kings v Kolkata Knight Riders Live Screening

10 Apr 19:00 - 23:00 10 Apr 19:00 - 23:00 - Jaipur Jaipur
H Town Restro & lounge H Town Restro & lounge
Chennai Super Kings v Kolkata Knight Riders Live Screening Special Offer & Discount Food Beverages Sheesha Live Streaming 7pm Onwards Cheerup ipl food restro...   More info

Harmonic progression - decreasing the intervals between us

10 Apr 19:00 - 21:00 10 Apr 19:00 - 21:00 - Kolkata Kolkata
Goethe-Institut / Max Mueller Bhavan Kolkata Goethe-Institut / Max Mueller Bhavan Kolkata
Let your imagination dance to the music of violin and piano four hand at the Goethe Institut Max Mueller Bhavan together with the Kolkata Classics! Kathryn Brown, Jennifer...   More info

Level up "Leh Ladakh"

10 Apr 20:30 - 16 Apr 19:30 10 Apr 20:30 - 16 Apr 19:30 - Manali Manali
Leh Ladakh Leh Ladakh
การเด นทาง ว นท 10 เด นทางจากท าอากาศยานส วรรณภ ม เท ยวบ นตอนน ได ถ กส ดเวลาโอเคค อ เจ ทสตาร 15,998 เวลา 20.10 ว นท 11 ถ ง เล ห เช า 07.05 น. ไกด มารอร บสนามบ นและพาเข าพ กท...   More info

Flavours Of The Grand Trunk Road

10 Apr 19:00 - 22 Apr 23:00 10 Apr 19:00 - 22 Apr 23:00 - Ahmedabad Ahmedabad
Crowne Plaza Ahmedabad City Centre Crowne Plaza Ahmedabad City Centre
Get on a culinary journey as 'Essence' brings you the choicest treats from Asia’s oldest highway. The twelve day festival brings to you authentic dishes from Kabul to Kolkata...   More info

A Journey of Songs

10 Apr 19:00 - 21:00 10 Apr 19:00 - 21:00 - Chennai Chennai
Mirth Banquet Hall Mirth Banquet Hall
An evening with Graham Kendrick, the songwriter who gave classics like 'Shine Jesus shine', 'The Servant King', 'Knowing You Jesus' and many more. Get the donor pass now! LIMITED...   More info

The Coastal Story

10 Apr 19:30 - 20 Apr 23:30 10 Apr 19:30 - 20 Apr 23:30 - Lucknow Lucknow
Hyatt Regency Lucknow Hyatt Regency Lucknow
Relish the flavours of Indian coast line with our expansive sea food buffet at Rocca. An assortment spanning from Bengal to Goa to Kerela, we invite you to experience the feast of...   More info

Bandra - Free Salsa Trial CLass

10 Apr 19:30 - 20:30 10 Apr 19:30 - 20:30 - Mumbai Mumbai
DanceCentral DanceCentral
FREE BASIC SALSA TRIAL/DEMO CLASS. No Partner Needed Now TWO people can join at the price of ONE. You pay for one person and you can bring a friend along with you for free for...   More info

Bhayanak Bakra: Stand Up Comedy

10 Apr 19:30 - 20:30 10 Apr 19:30 - 20:30 - Mumbai Mumbai
The Cuckoo Club The Cuckoo Club
Bhayanak Bakra first anniversary special! This Bhayanak Bakra special marks one year of your comedy, humour and laughter riots. To commemorate their anniversary, Team Bhayanak...   More info

IPL

10 Apr 20:00 - 23:00 10 Apr 20:00 - 23:00 - Jaipur Jaipur
B.C. B.C.
IPL-Chennai Super Kings vs Kolkata Knight...   More info

Leh-Ladakh 10-17 April 2018

10 Apr 20:00 - 17 Apr 20:00 10 Apr 20:00 - 17 Apr 20:00 - Leh Leh
Leh ladakh Leh ladakh
Itinerary ค าใช จ ายเฉพาะค าทร ป 15,000 บาท ไม รวมต วและว ซ า Day 0 : 10 April 2018 : Departure from Bangkok , Thailand Day 1 : 11 April 2018 : Arrive transfer to hotel...   More info

Ladies Night

10 Apr 20:00 - 11 Apr 00:00 10 Apr 20:00 - 11 Apr 00:00 - New Delhi New Delhi
Playboy Tap Gurugram Playboy Tap Gurugram
Be hot, be glamorous, be You at Playboy Tap Gurugram Ladies Night. Every Tuesday fall in love with yourself and cherish some time alone at our Ladies Night. Call for reservations...   More info

Live Screening Chennai vs Kolkata

10 Apr 20:00 - 23:30 10 Apr 20:00 - 23:30 - Bangalore Bangalore
Brew and Barbeque - Microbrewery Pub Brew and Barbeque - Microbrewery Pub
Time to cheer up your favourite team as the biggest T20 fever 2018 begins. Enjoy this IPL season live screening at Brew & Barbeque and enjoy our fresh handcrafted brews and hand...   More info

Tuesday with Samvaad The Live Band

10 Apr 20:00 - 23:59 10 Apr 20:00 - 23:59 - Chandigarh Chandigarh
Pyramid Elante Chandigarh Pyramid Elante Chandigarh
Enjoy your Tuesday with SAMVAAD LIVE from Delhi & Make ur Tuesday Tali with us @ Pyramid Elante.For Reservations Call 7887800001...   More info

Retro Night with Silk

10 Apr 20:00 - 23:55 10 Apr 20:00 - 23:55 - Pune Pune
Baraza Bars & Bites Baraza Bars & Bites
Revisit the 60's & 70's with a lively retro set this Tuesday,10th April at Baraza. We've got the Silk Duo performing LIVE, 8:00 pm onwards. Also enjoy our cocktails, beer towers...   More info

Medium Rare Live

10 Apr 20:00 - 23:00 10 Apr 20:00 - 23:00 - Chennai Chennai
The Velveteen Rabbit - Lounge Bar The Velveteen Rabbit - Lounge Bar
Calling all gig enthusiasts! Mark your calendars, because on April 10th, The Velveteen Rabbit brings you Medium Rare Live! Medium Rare is a multi-genre band that can infuse soul...   More info

Tuesday Ladies Night - DJ Aaron

10 Apr 20:00 - 11 Apr 01:30 10 Apr 20:00 - 11 Apr 01:30 - Pune Pune
Local Gastro Bar Pune Local Gastro Bar Pune
HEY GALS!!! ITS YOUR NIGHT AT LOCAL... AND YES DJ AARON IS ALL SET TO SPIN YOU A NEW SET WITH SOME GREAT BOOZE FLOWING FREE LIKE EVERY TUESDAY...... SOO SEE YOU ALL THERE IN YOU...   More info

Raj Sharma : Cowboy and Indian

10 Apr 20:00 - 23:00 10 Apr 20:00 - 23:00 - Gurgaon Gurgaon
Canvas Laugh Club, Gurgaon Canvas Laugh Club, Gurgaon
Raj Sharma brings his acclaimed comedy tour, Cowboy and Indian, to India! One of the only American-born Indian comedians who also speaks Hindi, you can catch Raj perform his...   More info

IPL Live Screening - Chennai Super Kings vs. Kolkata Knight Riders

10 Apr 20:00 10 Apr 20:00 - New Delhi New Delhi
Gastronomica Kitchen & Bar Gastronomica Kitchen & Bar
Catch LIVE screening of all the IPL matches with amazing Beer Bucket offers & scrumptious food! Call 9971172933 for...   More info

Tuesday Jams with Hitesh

10 Apr 20:00 - 11 Apr 00:00 10 Apr 20:00 - 11 Apr 00:00 - Mumbai Mumbai
Mumbai, Maharashtra Mumbai, Maharashtra
From fun upbeat tunes to chart toppers and some all time classics, Hitesh Kumar will be hosting the next edition of Tuesday Jam Sessions. Hitesh attributes his soulful melodies to...   More info

Tuesdays with the Bard at Urban Solace features Shreya Srivastav

10 Apr 20:00 - 21:30 10 Apr 20:00 - 21:30 - Bangalore Bangalore
Urban Solace - Cafe for the Soul Urban Solace - Cafe for the Soul
Over the last 250 Weeks Tuesdays with the Bard @ Urban Solace poets have wrung tears of joy, nods of recognition, fleeting smiles, happy applause, wistful memories ... and several...   More info

IPL Live Screening CSK v KKR

10 Apr 20:00 - 11 Apr 00:00 10 Apr 20:00 - 11 Apr 00:00 - Pune Pune
BMG Unplugged BMG Unplugged
Watch the 2 behemoths of the series take on each other on the big screen with some good booze and even better company. IPL20 CSKvKKR CSK KKR UnpluggedIPL punenightlife...   More info

Knight Riders Vs Chennai Super Kings!

10 Apr 20:00 10 Apr 20:00 - Jaipur Jaipur
Scary Mansion Lounge & Bar Scary Mansion Lounge & Bar
Clash of the Best is on and so our offers ! Exclusive offers for IPL are still high in the market! Get Billed with Rs 1000/and Get TWO beers FREE! Get billed with Rs 3000/and Get...   More info

Gossip Tuesdays - Ladies Night at XU with DJs Nash & Leon!

10 Apr 20:00 - 11 Apr 01:00 10 Apr 20:00 - 11 Apr 01:00 - Bangalore Bangalore
Gossip Tuesdays - the new CandyShop Gossip Tuesdays - the new CandyShop
If its Tuesday u gotta come join us at XU Leela Palace for the GossipTuesdays Ladies night party with DJ Nash & Guest DJ Leon & Raghu! Ladies get Unlimited Free Drinks till 11...   More info

Think & Drink | Every Tuesday - Pub Quiz #TodiMillSocial

10 Apr 20:00 - 21:30 10 Apr 20:00 - 21:30 - Mumbai Mumbai
Todi Mill Social Todi Mill Social
Social presents Think & Drink 10th April Pub Quiz Nights Every Tuesday 8pm onwards Get The Gang, Answer Questions , Win Free...   More info

Unplugged Night With Naksh Band

10 Apr 20:00 - 11 Apr 00:00 10 Apr 20:00 - 11 Apr 00:00 - New Delhi New Delhi
Take Off Scarlet Take Off Scarlet
The night will be beautifully lit with rhythmic and soulful music Naksh Band Performing Live. So come to Take Off Scarlet this 10th April and enjoy 30 discount on Food bill. For...   More info

GuitarClub presents The Reverse Effect

10 Apr 20:30 - 23:15 10 Apr 20:30 - 23:15 - Bangalore Bangalore
HAPPY BREW HAPPY BREW
Groove to some melodic music because it's all about celebrating Bollywood. Hop in to show the desi colors in you because it's time to swing along to your favorite Bollywood...   More info

Level Up "Leh - Ladakh"

10 Apr 20:30 - 16 Apr 19:30 10 Apr 20:30 - 16 Apr 19:30 - New Delhi New Delhi
Leh Ladakh Road Trip Leh Ladakh Road Trip
การเด นทาง ว นท 10 เด นทางจากท าอากาศยานส วรรณภ ม เท ยวบ นตอนน ได ถ กส ดเวลาโอเคค อ เจ ทสตาร 15,998 เวลา 20.10 ว นท 11 ถ ง เล ห เช า 07.05 น. ไกด มารอร บสนามบ นและพาเข าพ กท...   More info

Bigmic poetry open mic hosted by Mohit Kumar

10 Apr 20:30 - 22:30 10 Apr 20:30 - 22:30 - Mumbai Mumbai
Gostana Gostana
Great news! The HIVEs The Big Mic platform is coming to Gostana. India's longest running open mic is committed to showcase new and alternative talent across multiple performance...   More info

The Big Bollywood Quiz 2.0 - Mafia & Underworld Edition

10 Apr 20:30 - 23:00 10 Apr 20:30 - 23:00 - Mumbai Mumbai
The Bombay Bronx The Bombay Bronx
Bollywood has always been attracted by the Indian Underworld and mafia-gang tales! Our next edition of The Big Bollywood Quiz 2.0 is to test your love for the dons, mafias and...   More info

കുതിർമ്മൽ ശ്രീ വയനാട്ടുകുലവൻ തറവാട് തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവം

10 Apr 21:00 - 12 Apr 12:00 10 Apr 21:00 - 12 Apr 12:00 - Bekal Bekal
Bekal Bekal
പട ടത ത ന ,മല ക ന ന ക ത ർമ മൽ ശ ര വയന ട ട ക ലവൻ തറവ ട ത യ യ ക ട ട മഹ ത സവ 2018 ഏപ ര ൽ മ സ 10,11,12 ത യ യത കള ൽ നടത തപ പ ട ന   More info

The Shay & Aakash Collective

10 Apr 21:00 - 23:55 10 Apr 21:00 - 23:55 - New Delhi New Delhi
The Piano Man Jazz Club The Piano Man Jazz Club
The Shay & Aakash Collective - Shayantan Dasgupta (Guitars FX) : - Shayantan aka Shay has an affinity towards music and business. He is a graduate in Audio Engineering from SAE...   More info

Date Night

10 Apr 21:00 - 23:00 10 Apr 21:00 - 23:00 - Mumbai Mumbai
The Integral Space The Integral Space
Date Night, A show about dating now and later, a glimpse into the present the past and the future of someones dating life, Boys have it harder than girls apparently, come see for...   More info

Aman Sohata Live at FBar Ludhiana

10 Apr 21:00 - 23:55 10 Apr 21:00 - 23:55 - Ludhiana Ludhiana
FBar Ludhiana FBar Ludhiana
Looking for an evening of delightful music?? FBar Ludhiana is the place to be as AmanSohata goes live with his soulful voice this Tuesday Night. Date: 10 April l Tuesday Time: 9...   More info

Trippy Latin Nights: Salsa, Jive, Bachata.

10 Apr 21:00 - 11 Apr 01:30 10 Apr 21:00 - 11 Apr 01:30 - Mumbai Mumbai
SamBar Pub & Kitchen SamBar Pub & Kitchen
Tuesdays are to twirl & tipple at SamBar's Trippy Latin Nights. For Reservations...   More info

Tune-In Tuesdays feat. Vibhas & Rana

10 Apr 21:00 - 23:30 10 Apr 21:00 - 23:30 - Pune Pune
Swig Bar & Eatery Swig Bar & Eatery
Namaste! Catch the fantastic duo from 'Livewire' and 'Lambada' Vibhas & Rana on Guitar Vocals doing a mixed bag of tunes ranging from Indie to Sufi to some good ol' Rock n' Roll...   More info

Ozyris Performing Live & Loud

10 Apr 21:00 - 11 Apr 00:00 10 Apr 21:00 - 11 Apr 00:00 - New Delhi New Delhi
FLYP at MTV FLYP at MTV
  More info

Trippin Tuesday with DJ Manu

10 Apr 21:00 - 11 Apr 00:00 10 Apr 21:00 - 11 Apr 00:00 - New Delhi New Delhi
Lord of the Drinks CP Lord of the Drinks CP
Newdelhi Your weekday party place is here! Join Lord Of The Drinks, CP and trip to the amazing beats as DJ Manu. Tuesday 9 pm Onwards Call For Reservations 9999827144...   More info

Depot48 Presents Pink Tuesdays

10 Apr 21:00 - 23:55 10 Apr 21:00 - 23:55 - New Delhi New Delhi
Depot48 Depot48
We're free and we're in love. At Depot48, we celebrate this every Tuesday! Come on down for Pink Tuesday this 10th April! Depot48 GK1 DepotDelicious PinkTuesdays LGBT For...   More info


© 2018 Spend the Night