ભવ્ય_શસ્ત્ર_પૂજન તા, 30/09/2017

30 Sep 09:00 - 11:30 30 Sep 09:00 - 11:30 - Anand Anand
Bandhani Chowkdi Bandhani Chowkdi
ક ષત ર ય_સ ન _આણ દ_જ લ લ દ વ ર આય જ ત ભવ ય_શસ ત ર_પ જનન ત , 30/09/2017ન શન વ ર ન ર જ સવ ર 09 કલ ક તથ મહ ર લ ન આય જન કરવ મ આવ ય છ ,, સ જન ય : ક ષત ર ય_સ ન _આણ દ_જ લ લ એકત...   More info

Kartik Masa Begins

06 Oct 00:00 - 07 Oct 02:00 06 Oct 00:00 - 07 Oct 02:00 - Anand Anand
Iskcon Iskcon
Damodarashtakam Kartika Glories Kartika Mahatmya damodaram prapadye ham shri-radha-ramanam prabhum prabhavad yasya tat-preshthah kartikah sevito bhavet I take shelter in the...   More info

Wedding Show

23 Nov 18:00 23 Nov 18:00 - Anand Anand
Anand, Gujarat Anand, Gujarat
Decorate_your_family's All_functions_with_Our_Musical_Journey Sadashiv_Dave's...   More info

Pramukh Swami Maharaj's 97th Janma Jayanti Celebration

27 Nov 10:00 - 28 Nov 02:00 27 Nov 10:00 - 28 Nov 02:00 - Anand Anand
Anand, Gujarat Anand, Gujarat
  More info

Pramukh Swami Maharaj's 97th Janma Jayanti Celebration

27 Nov 17:00 - 20:00 27 Nov 17:00 - 20:00 - Anand Anand
Anand, Gujarat Anand, Gujarat
Jai Swaminarayan Pramukhswami 97th Birthday Celebration. Shatabdi...   More info

પ્રમુખસ્વામી મહારાજ ૯૭મો જન્મજયંતિ મહોત્સવ

27 Nov 18:00 - 21:00 27 Nov 18:00 - 21:00 - Anand Anand
Anand, Gujarat Anand, Gujarat
H. H. Pramukhswami maharaj 97th Janma Jayanti Mahotsav Arranged in Anand, Gujarat on 27th November 2017. So, APC Bardoli arrenged tour for Hostel Students to Attend this Spiritual...   More info

Pramukh Swami Maharaj's 97th Janma Jayanti Celebration

27 Nov 22:00 - 28 Nov 21:00 27 Nov 22:00 - 28 Nov 21:00 - Anand Anand
Anand, Gujarat Anand, Gujarat
Pramukh Swami Maharaj's 97th Janma Jayanti...   More info

Garba

04 Feb 21:00 04 Feb 21:00 - Anand Anand
Anand, Gujarat Anand, Gujarat
Decorate_your_family's All_functions_with_Our_Musical_Journey Sadashiv_Dave's...   More info

Wedding Show

05 Feb 18:00 05 Feb 18:00 - Anand Anand
Anand, Gujarat Anand, Gujarat
Decorate_your_family's All_functions_with_Our_Musical_Journey Sadashiv_Dave's...   More info


© 2017 Spend the Night