Parisian Night @The Taj Gateway Hotel

04 Nov 08:00 - 05 Nov 01:00 04 Nov 08:00 - 05 Nov 01:00 - Bangalore Bangalore
Taj, the Gateway Hotel - Banglore Taj, the Gateway Hotel - Banglore
Soul Swastik presents 'PARISIAN NIGHT @THE TAJ GATEWAY HOTEL (BRIGADE ROAD ) ft Dj Arik n Dj Nirman . Supporting by Neyo. Playing the best of Commercial ,Hip Hop n Bollywood...   More info

Shankar Nag Birthday Celebration

09 Nov 08:00 - 17:00 09 Nov 08:00 - 17:00 - Bangalore Bangalore
Banglore City Banglore City
  More info

Study Less! Marks More! Psychological Training@Bengaluru

18 Nov 09:00 - 17:30 18 Nov 09:00 - 17:30 - Bangalore Bangalore
Hotel Citadel Banglore Hotel Citadel Banglore
ഓര വ ദ യ ർത ഥ കള വ ത യസ ത കഴ വ കള ൽ സമ പന നര ണ . അവര തമ മ ൽ ത രതമ യ ച യ യ ന നത ൽ അർത ഥമ ല ല. പക ഷ പഠ ക ക ണ ടത എങ ങ ന യ ണ ന ന അറ യ ത തത ന ൽ മ ഴ വൻ കഴ വ കള പ റത ത ട ക ക ൻ അവർക ക കഴ   More info


© 2017 Spend the Night