ಅಣುವಿನೊಳಗೊಂದು ಇಣುಕುನೋಟ - ಅರಿಮೆ@ಮುನ್ನೋಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

25 Jun 11:30 - 13:00 25 Jun 11:30 - 13:00 - Bangalore Bangalore
Munnota Munnota
ನ ಮಗ ದ ಗ ತ ತ ? ಅಣ ಗಳ ದ ಮಶ ನ ತಯ ರ ಸ ವ ದರತ ತ ವ ಜ ಞ ನ ಗಳ ದ ಪ ಗ ಲ ಟ ಟ ದ ದ ರ . ಮ ದ ನ ದ ನಗಳಲ ಲ ಅಣ ಗಳ ದ ದ ಪ ಟ ಣ ಮ ಲ ಕ ಯ ಲ ರ ಮಶ ನ ಮ ನ ನ ಲ ಗ ಬರಲ ದ ದ , ವ ದ ಯಕ ಯ, ತ ತ ರಜ ಞ ನ ಮ ತ ದ ಕ ಷ ತ ರಗಳಲ...   More info


© 2017 Spend the Night