ചിറക്കൽ ശ്രീ ഗുരുദേവൻ ഭഗവതി ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം, നടക്കാവ് തിറ താലപ്പൊലി

23 Jan 05:00 - 24 Jan 23:55 23 Jan 05:00 - 24 Jan 23:55 - Calicut Calicut
Nadakkavu Nadakkavu
  More info

Coffee Painting Workshop

26 Jan 15:00 - 17:00 26 Jan 15:00 - 17:00 - Calicut Calicut
Sixth Avenue Sixth Avenue
Hobbmob presents Coffee Painting workshop at Sixth Avenue in Calicut. Coffee art is the art of painting with coffee and in the past few years, painting with natural pigments has...   More info

ജീവിതവിജയത്തിന് വേദം പഠിക്കൂ

28 Jan 16:00 - 18:00 28 Jan 16:00 - 18:00 - Calicut Calicut
Jaya Auditorium, Calicut Jaya Auditorium, Calicut
ജ വ തവ ജയത ത ന വ ദ പഠ ക ക ... ഉദ ഘ ടന 2018 ജന വര 28 ഞ യറ ഴ ച വ ക ട ട 4 മണ ജയ ഓഡ റ റ റ യ , തള , ക ഴ ക ക ട ഫ ണ : 9495 759634, 9446 404933...   More info

കോയക്കനാരി ശ്രീ വേട്ടക്കൊരുമകൻ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം തിറ മഹോത്സവം

04 Feb 06:00 - 22:00 04 Feb 06:00 - 22:00 - Calicut Calicut
Mokavoor Mokavoor
  More info

Kerala Literature Festival 2018

08 Feb 09:00 - 11 Feb 22:30 08 Feb 09:00 - 11 Feb 22:30 - Calicut Calicut
Kozhikode Beach Kozhikode Beach
The KERALA LITERATURE FESTIVAL 2018 is going to held at Kozhikode beach from February 8 11, 2018...   More info

SivaRathri Uthav

11 Feb 06:00 - 13 Feb 22:00 11 Feb 06:00 - 13 Feb 22:00 - Calicut Calicut
Palora Siva Kshethram Palora Siva Kshethram
2018ല ശ വര ത ര ഫ ബ ര വര 11, 12, 13 ത യത കള ൽ നടത ത ന ന ഫ ബ ര വര 11 ഞ യറ ഴ ച ര വ ല 7 മ തൽ 9 വര ന മ ഘ ഷപ രദക ഷ ണ ര വ ല 9 മ തൽ വ ക ട ട 4 വര ഭക തജന സഹയ ഗ എല ല വര ച ർന ന ന ര ഭക ഷണ   More info

ഏകാദശ രുദ്രയജ്ഞം

11 May 06:00 - 13 May 21:00 11 May 06:00 - 13 May 21:00 - Calicut Calicut
Palora Siva Kshethram Palora Siva Kshethram
ശ ര പ ല റ ശ വക ഷ ത രത ത ൽ 2018 മ യ 11, 12, 13 ത യത കള ൽ ഏക ദശ ര ദ രയജ ഞ നടക ക ന   More info


© 2018 Spend the Night