പതിനെട്ടാമത് പുന:പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികം

30 Jun 11:00 - 20:00 30 Jun 11:00 - 20:00 - Cherthala Cherthala
Cherthala Sree Mutharamman Kovil Cherthala Sree Mutharamman Kovil
ര വ ല 11 ന കളഭ ഭ ഷ ക ഉച ചക ക 1 ന പ രസ ദ ഊട ട വ ക ട ട 6:30 ന ദ പ ര ധന വ ക ട ട 7 ന ക ങ ക മ ഭ ഷ   More info

THIRD ANNIVERSARY MEET

23 Jul 09:30 - 12:30 23 Jul 09:30 - 12:30 - Cherthala Cherthala
Marari Beach Marari Beach
Celebrating 3rd anniversary of ONE HEART CREW at kattady beach, mararikkulam. Be on time, 9.30am Take rain precautions ;-) Make sure all papers are clear and upto date Wear helmet...   More info

Pranic Healing Level 1 Worshop

29 Jul 09:30 - 31 Jul 17:30 29 Jul 09:30 - 31 Jul 17:30 - Cherthala Cherthala
Green Earth Farm Stay Alleppey, India Green Earth Farm Stay Alleppey, India
Basic Pranic Healing Course is designed for everyone, from students to engineers, doctors to housewives, parents to teachers as it introduces methods of a healthy living. The...   More info


© 2017 Spend the Night