മണിയശ്ശേരി വാർഷിക ഉൽസവ൦

24 Apr 09:00 - 29 Apr 21:00 24 Apr 09:00 - 29 Apr 21:00 - Ernakulam Ernakulam
Maniyassery Vaishnava Gandharva Swamy Temple Maniyassery Vaishnava Gandharva Swamy Temple
ഈ വർഷത ത മണ യശ ശ ര വ ർഷ ക ഉൽസവ 2017 ഏപ ര ൽ മ സ 24 ത ങ കള ഴ ച ത ടങ ങ 29 ശന യ ഴ ച വ ക ന ന ര സമ പ ക ക ന നത ണ . 24ന പ ങ ക ല, ത ലപ പ ല , ഗന ധർവ വസ വ മ കള , 25 മ തൽ 28 വര 9 സർപ പക കള   More info

Manali Package for Rs 23999 per Person.

27 Apr 16:00 - 02 May 19:00 27 Apr 16:00 - 02 May 19:00 - Ernakulam Ernakulam
Krazee Holidays Krazee Holidays
Hi Krazee Holidays is all set for a Manali trip from Kerala. Package includes Round the trip airfare Cochin-Delhi-Cochin Volvo Tickets Delhi Manali Delhi Stay in a 3 star...   More info

Ādi Śaṅkara Mahotsavam - A ‘Bhakti-Jñāna’ Camp

28 Apr 09:00 - 03 May 12:00 28 Apr 09:00 - 03 May 12:00 - Ernakulam Ernakulam
Chinmaya International Foundation (CIF) Chinmaya International Foundation (CIF)
Chinmaya International Foundation invites you to Ādi Śaṅkara Mahotsavam A Bhakti-Jñāna’ Camp at the maternal and birth-home of Ādi Śaṅkarācārya from April 28th to May 3rd, 2017...   More info

Inauguration of new branch at kochi

28 Apr 10:00 - 13:00 28 Apr 10:00 - 13:00 - Ernakulam Ernakulam
Osheen Beauty Parlour Osheen Beauty Parlour
Inaugural ceremony of new...   More info

Tie dye workshop @ Kochi

29 Apr 10:00 - 30 Apr 10:00 29 Apr 10:00 - 30 Apr 10:00 - Ernakulam Ernakulam
Creative Co-Working Cube Creative Co-Working Cube
All details are furnished on the brochure. 2 days workshop for all all groups. 10:00 AM to 4:00 PM fees-5000 all materials will be provided. For more details please get in touch...   More info

Workshop On Paediatric Neurorehabilitation

30 Apr 09:00 - 17:00 30 Apr 09:00 - 17:00 - Ernakulam Ernakulam
Prayatna Prayatna
Workshop On Paediatric Neurorehabilitation For Final year Students, Intern and Practcing Physiotherapist and Occupational Therapist. Course Objective:- Typical 7 Atypical...   More info

CariToon Kochi 2017

04 May 17:00 - 20:00 04 May 17:00 - 20:00 - Ernakulam Ernakulam
Ernakulam Kochi Kerala Ernakulam Kochi Kerala
CariToon Kochi 2017 , the Mega cartoon and caricature event scheduled from 4th to 8th of May 2017 and named CariToon Kochi 2017, Season 2 which will be launched with participation...   More info

Saddarshanam of Sri Ramana Maharishi with Swami Advaitananda

06 May 10:00 - 10 May 17:00 06 May 10:00 - 10 May 17:00 - Ernakulam Ernakulam
Chinmaya International Foundation (CIF) Chinmaya International Foundation (CIF)
Saddarshanam of Sri Ramana Maharishi in English with Swami Advaitananda, Acharya, Chinmaya Vibhooti, Kolwan May 6th 10th 2017 For more details: Assistant Manager: 91-92077...   More info

Island Music Festival 2017

06 May 15:00 - 22:00 06 May 15:00 - 22:00 - Ernakulam Ernakulam
Darbar Hall Ground, Ernakulam Darbar Hall Ground, Ernakulam
The biggest Dance Music Festival in Kerala. Headliner MOGUAI (Spinnin Records) Also Featuring ANIL BORIS AREZ BOON AND BAYN DURWIN ENVY JAMES PETER JIJO JOY JUDHIN NIRANJ...   More info

Workshop for Occupational Therapist

07 May 09:00 - 17:00 07 May 09:00 - 17:00 - Ernakulam Ernakulam
Prayatna Prayatna
Workshop for Occupational Therapist On Practicals in Low Temperature Plastic Splints Course Objective:- Understanding features and properties of low temperature plastics...   More info

St Jhoseph Cherch

10 May 10:00 - 13 May 13:00 10 May 10:00 - 13 May 13:00 - Ernakulam Ernakulam
Vallarpadam Basilica Vallarpadam Basilica
Palli...   More info

Popular Rally 2017

13 May 08:00 - 14 May 23:00 13 May 08:00 - 14 May 23:00 - Ernakulam Ernakulam
Kochi Marine Drive Kochi Marine Drive
Get to know all about Kerala's biggest rally of the season, PopularRally on May 13 & 14, 2017. It's not just a rally. There's lot more to explore. Stay tuned! PopularMaruti...   More info

Online Baking Classes

15 May 10:00 - 29 May 10:00 15 May 10:00 - 29 May 10:00 - Ernakulam Ernakulam
Rohini's Tasty Treats Rohini's Tasty Treats
Learn baking at the convenience of your home. We share our expertise to you at your convenient timings & days. Prebooking is compulsory. You can request your classes 2 weeks ahead...   More info

An Evening of Poetry with Alok Vaid-Menon (Kochi)

18 May 19:30 - 21:30 18 May 19:30 - 21:30 - Ernakulam Ernakulam
Forplay Forplay
What feminine part of yourself did you have to destroy in order to survive in this world? At what point does femininity become synonymous with apology? Who hurt the people who...   More info

British safety council Level 6 Diploma Feb 21 2017.

21 May 07:00 - 03 Jun 17:00 21 May 07:00 - 03 Jun 17:00 - Ernakulam Ernakulam
ASHE Institute ASHE Institute
Diploma in occupational health and...   More info

New Frontiers in Sanskrit and Indic Knowledge

12 Jun 11:00 - 14 Jun 14:00 12 Jun 11:00 - 14 Jun 14:00 - Ernakulam Ernakulam
Chinmaya Eswar Gurukula Chinmaya Eswar Gurukula
Chinmaya Vishwavidyapeeth invites you to a 3-day International Conference on New Frontiers in Sanskrit and Indic Knowledge: Emerging Issues for Teaching Research and Applications...   More info

Summer School 2017 - Vyasa Valmiki Kalidasa

17 Jun 10:00 - 26 Jun 19:00 17 Jun 10:00 - 26 Jun 19:00 - Ernakulam Ernakulam
Chinmaya International Foundation (CIF) Chinmaya International Foundation (CIF)
The 10 day Summer School programme on 'Vyasa Valmiki Kalidasa' is an opportunity to extensively explore Indian art, culture and philosophy amongst various other cultural sessions...   More info

Kochi Advanced Airway Management Conference 2017

29 Jul 08:00 - 30 Jul 17:00 29 Jul 08:00 - 30 Jul 17:00 - Ernakulam Ernakulam
IMA House, Cochin. IMA House, Cochin.
  More info

Vedanta Unveiled 2017 with Pujya Guruji Swami Tejomayananda

12 Oct 11:00 - 21 Oct 14:00 12 Oct 11:00 - 21 Oct 14:00 - Ernakulam Ernakulam
Chinmaya International Foundation (CIF) Chinmaya International Foundation (CIF)
Vedanta Unveiled’ is a unique annual Vedāntic Retreat with Pūjya Guruji Swami Tejomayananda organised by Chinmaya International Foundation (CIF) at the sacred environs of Adi...   More info


© 2017 Spend the Night