તુરી બારોટ સમાજ ના વિદ્યાથીઓ માટે કોચિંંગ કલાસ

01 May 10:00 - 18:00 01 May 10:00 - 18:00 - Gandhinagar Gandhinagar
Gandhinagar, India Gandhinagar, India
અરજ કરવ મ ટ યગ યત ઓ ક ઇપણ પ રવ હમ ધ . ૧૨ હ વ જ ઇએ શ ળ છ ડ ય ન દ ખલ ખર ઇ કર લ સર ટ ફ ક ટન નકલ જ ત ન દ ખલ વ લ ન સ મત બ યધર પત...   More info

Summer camp

02 May 10:00 - 03 May 02:00 02 May 10:00 - 03 May 02:00 - Gandhinagar Gandhinagar
Gandhinagar - Gujrat Gandhinagar - Gujrat
  More info

Manali Summer CAMP

07 May 05:00 - 15 May 08:00 07 May 05:00 - 15 May 08:00 - Gandhinagar Gandhinagar
Path Adventure Pvt. Ltd. Path Adventure Pvt. Ltd.
Manali Summer Trekking Camp 2017 Date: 7th May 2017 to 15th May 2017 Duration : 9 Days 8 Nights Adventure Activities: Rappelling, Climbing, River crossing, River rafting...   More info

IACLSC SUMMER RESEARCH PROJECT 2017

15 May 09:00 - 29 May 02:30 15 May 09:00 - 29 May 02:30 - Gandhinagar Gandhinagar
International Association of Comparative Literature, Society and Culture International Association of Comparative Literature, Society and Culture
IACLSC SUMMER RESEARCH PROJECT 2017: Call for collaboration: TROUBLES OF THE COURT AND MYOPIA: COLONIAL MODERNITY DURING TREATY OF YANDABU (1826) AND BEYOND Copyrighted 2017...   More info

Manali Nature & Adventure Camp

21 May 08:20 - 29 May 11:20 21 May 08:20 - 29 May 11:20 - Gandhinagar Gandhinagar
Prakruti Yuva Sangathan Trust Prakruti Yuva Sangathan Trust
Rohtang Pass Special Rohtang Pass Manali Rohtang Pass-a gateway to Lahaul and Spiti Valley in Himachal Pradesh, remains one of the most spectacular destinations in the entire...   More info

SRISTI Unicef Summer Innovation School 2017

24 May 17:00 - 21:00 24 May 17:00 - 21:00 - Gandhinagar Gandhinagar
FabLab at National Innovation Foundation - India FabLab at National Innovation Foundation - India
How about working together with other innovation champions in designing empathetic innovative products, App or service to meet an Unmet Social Need this summer break...   More info

LEH - Ladakh TRIP

31 May 13:00 - 12 Jun 16:00 31 May 13:00 - 12 Jun 16:00 - Gandhinagar Gandhinagar
Path Adventure Pvt. Ltd. Path Adventure Pvt. Ltd.
Leh Ladakh Trip Fixed Departure Date:- 31st May to 12th June 2017 07th June to 19th June 2017 Duration: 13 Days 12 Nights Adventure Activities: Rafting/Cycling Sight-seeing...   More info

Textiles India 2017

30 Jun 10:00 - 02 Jul 18:00 30 Jun 10:00 - 02 Jul 18:00 - Gandhinagar Gandhinagar
Mahatma Mandir, Gandhinagar Mahatma Mandir, Gandhinagar
A mega exhibition will showcase the strength of the value chain in India and an international conference will be held with participation from global and national leaders of...   More info

LEH - Ladakh TRIP

02 Oct 13:00 - 09 Oct 16:00 02 Oct 13:00 - 09 Oct 16:00 - Gandhinagar Gandhinagar
Path Adventure Pvt. Ltd. Path Adventure Pvt. Ltd.
Leh Ladakh Trip Fixed Departure Date:- 2/10/2017 to 9/10/2017 Duration: 3 night at Leh 1night at Nubra and 1 Night Kargil and 1 Night at Srinagar Adventure Activities...   More info

Engimach

06 Dec 10:00 - 10 Dec 16:00 06 Dec 10:00 - 10 Dec 16:00 - Gandhinagar Gandhinagar
The Exhibition Center The Exhibition Center
Weitere Infos: http:/www.messeninfo.de/Engimach-M8944/Gandhinagar...   More info

Modernity in Epic - Society and Culture in Sarala Mahabharata

04 Jan 09:00 - 06 Jan 18:00 04 Jan 09:00 - 06 Jan 18:00 - Gandhinagar Gandhinagar
International Association of Comparative Literature, Society and Culture International Association of Comparative Literature, Society and Culture
IACLSC INTERNATIONAL SEMINAR ON EPIC TRADITION IN WORLD LITERATURE MODERNITY AND TRADITION IN EPIC NARRATIVE: SOCIETY AND CULTURE IN 'SARALA MAHABHARATA...   More info

Indroda Park , Gandhinagar

10 Feb 05:00 - 08:00 10 Feb 05:00 - 08:00 - Gandhinagar Gandhinagar
Indroda Park Indroda Park
M.p.shah arts and science collage tour...   More info


© 2017 Spend the Night