મહાવીર જન્મ કલ્યાણક મહોત્સવ

22 Aug 09:15 - 15:00 22 Aug 09:15 - 15:00 - Gondal Gondal
Gondal, India Gondal, India
મહ વ ર જન મ વ...   More info

Akshar Deri Sardh Shatabdi Mahotsav

22 Jan 08:00 - 21:00 22 Jan 08:00 - 21:00 - Gondal Gondal
Gondal BAPS Swaminarayan Mandir Gondal BAPS Swaminarayan Mandir
અક ષર દ ર કલ પવ ક ષ છ . અહ તમ મ શ ભ સ કલ પ સ દ ધ થ ય છ . If date is change then we'll notify. Jai...   More info


© 2017 Spend the Night