கந்த சஷ்டி திருவிழா - 2017

25 Oct 07:00 - 20:00 25 Oct 07:00 - 20:00 - Kanchipuram Kanchipuram
Kandakottam Ayyanpettai-Kanchipuram அருள்மிகு ஸ்ரீ கந்தகோட்டம் Kandakottam Ayyanpettai-Kanchipuram அருள்மிகு ஸ்ரீ கந்தகோட்டம்
கந த சஷ ட த ர வ ழ 2017 ம ர கப ப ர ம ன ன ம க க ய த ர வ ழ வ ன கந த சஷ ட த ர வ ழ 20-ம த த (வ ள ள க ழம ) த டங க க றத . ஆற ம த ர ந ள ன வர க ற 25-ம த த (ப தன க ழம ) அத க ல க வ ல நட த...   More info

Nagareshu Kanchi - Site Seminar 2018

25 Jan 09:00 - 28 Jan 20:00 25 Jan 09:00 - 28 Jan 20:00 - Kanchipuram Kanchipuram
Kanchipuram, Tamil Nadu Kanchipuram, Tamil Nadu
THT Site Seminar aims to inspire people passionately interested in Indian Heritage to study in depth and detail, the patrimony of artistic heritage temples, monuments, paintings...   More info


© 2017 Spend the Night