'അസഹിഷ്ണുതക്കെതിരെ സാഹോദര്യ പ്രതിരോധം' ചർച്ചാ സദസ്സ്

21 Sep 14:00 - 17:00 21 Sep 14:00 - 17:00 - Kannur Kannur
The North Malabar Chamber Of Commerce,Cannanore (Kannur) The North Malabar Chamber Of Commerce,Cannanore (Kannur)
  More info

Study Less! Marks More! Psychological Training

07 Oct 09:00 - 17:30 07 Oct 09:00 - 17:30 - Kannur Kannur
Hotel Blue Nile Hotel Blue Nile
ഓര വ ദ യ ർത ഥ കള വ ത യസ ത കഴ വ കള ൽ സമ പന നര ണ . അവര തമ മ ൽ ത രതമ യ ച യ യ ന നത ൽ അർത ഥമ ല ല. പക ഷ പഠ ക ക ണ ടത എങ ങ ന യ ണ ന ന അറ യ ത തത ന ൽ മ ഴ വൻ കഴ വ കള പ റത ത ട ക ക ൻ അവർക ക കഴ   More info

Lemmens on Tour//Back to the roots//India

26 Dec 07:20 - 09 Jan 20:00 26 Dec 07:20 - 09 Jan 20:00 - Kannur Kannur
Kannur Kannur
-VORANKÜNDIGUNG-IN PLANUNG- Nur für Schüler der LEMMENS Martial Arts Academy!!! Nähere Informationen in Kürze! KALARIPPAYAT KALARI TREATMENT ABENTEUR KULTUR TEMPEL DSCHUNGEL...   More info

Lemmens on Tour // Back to the Roots // India

27 Dec 00:30 - 08 Jan 03:30 27 Dec 00:30 - 08 Jan 03:30 - Kannur Kannur
Kannur Kannur
-VORANKÜNDIGUNG-IN PLANUNG- Nur für Schüler der LEMMENS Martial Arts Academy!!! Nähere Informationen in Kürze! KALARIPPAYAT KALARI TREATMENT ABENTEUR KULTUR TEMPEL DSCHUNGEL...   More info

Ananda Bhakti India Immersive Yoga Teacher Training

02 Jan 12:00 - 13:00 02 Jan 12:00 - 13:00 - Kannur Kannur
ASOKAM BEACH RESORT ASOKAM BEACH RESORT
2018 Immersive Yoga Teacher Training in Kannur, Kerala, INDIA. When: January 2nd, 2018 January 23rd, 2018 Room/Board/Training Prices starting at $3,450 Discount available!! $300...   More info

പിലീക്കോട് വേങ്ങക്കോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ടം

12 Jan 12:00 - 17 Jan 15:00 12 Jan 12:00 - 17 Jan 15:00 - Kannur Kannur
Travelkannur Travelkannur
പ ല ക ക ട കണ ണങ ക ശ ര വ ങ ങക ക ട ട ഭഗവത ക ഷ ത രത ത ൽ ന ണ ട 21 വർഷങ ങൾക ക ശ ഷ പ ര ങ കള യ ട ട മഹ ത സവ 2018 ജന വര 12 മ തൽ 17 വര വ വ ധ പര പ ട കള ട നടത തപ പ ട ന ന...   More info

Good Vibrations Walk Your Talk Retreat

20 Jan 14:00 - 27 Jan 17:00 20 Jan 14:00 - 27 Jan 17:00 - Kannur Kannur
Chera Rock Beach Resort, Kannur Chera Rock Beach Resort, Kannur
Welcome to our Good Vibrations Retreat. The Beach Boys were onto something! Good energy vibrations equals high exultations! The Good vibrations energy programme takes you on a...   More info

Pattuvatheru Kurmba Kshethram

22 Jan 17:00 - 25 Jan 20:00 22 Jan 17:00 - 25 Jan 20:00 - Kannur Kannur
Kannur City Kannur City
പട ട വത ത ര ശ ര ക ര മ പ ക ഷ ത ര ത ലപ പ ല കള യ ട ട മഹ ത സവ 2018 ജന വര 22...   More info

Classic Walk Your Talk Retreat

10 Feb 14:00 - 17 Feb 17:00 10 Feb 14:00 - 17 Feb 17:00 - Kannur Kannur
Chera Rock Beach Resort, Kannur Chera Rock Beach Resort, Kannur
The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experience. Elenor Roosevelt. This sounds so easy...   More info

Creatively Conscious Walk Your Talk Retreat

10 Mar 14:00 - 17 Mar 17:00 10 Mar 14:00 - 17 Mar 17:00 - Kannur Kannur
Chera Rock Beach Resort, Kannur Chera Rock Beach Resort, Kannur
The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls. Pablo Picasso Take a walk on your wild side with this magical retreat. Harness your creative energy, expand...   More info


© 2017 Spend the Night