സാഹോദര്യ സംഗമം

19 Jan 16:00 - 22:00 19 Jan 16:00 - 22:00 - Kasaragod Kasaragod
Municipal Conference Hall, Kasaragod Municipal Conference Hall, Kasaragod
പ ര യര , ത രക ക റ യ ത ങ കള ട ജ വ തത ത ൽ ന ന ന ഏത ന സമയ ആവശ യപ പ ട കയ ണ . ക ല ക ത ത സ ക ഷ ച ച പ ന ന മ നവ സ ഹ ദത ത ന കര ത ത പകര ന യ .... വ വ ധ മത ച ര യന മ ര സ മനസ സ കള പങ ക ട ക ക   More info

Kasaragod Meet

21 Jan 15:00 - 17:00 21 Jan 15:00 - 17:00 - Kasaragod Kasaragod
Kasaragod, Kerala, India Kasaragod, Kerala, India
Club MS8 ________________ KASARAGOD MEET 21-01-2018 03:00 PM HARBOUR...   More info

അടുക്കത്തൊട്ടി ശ്രീ നാൽവർ ദൈവസ്ഥാനം, കാസർഗോഡ് കളിയാട്ട മഹോത്സവം

25 Jan 18:00 - 28 Jan 16:00 25 Jan 18:00 - 28 Jan 16:00 - Kasaragod Kasaragod
Kasaragod, Kerala, India Kasaragod, Kerala, India
  More info

എരിയകോട്ട ഐവർഭഗവതി കളിയാട്ടം

08 Feb 13:00 - 12 Feb 22:00 08 Feb 13:00 - 12 Feb 22:00 - Kasaragod Kasaragod
Kavugoli Kavugoli
'ത യ യര ട 'എര യ ൽ എമ പത വ ല ല ക രണവര ' ''ക റ ബ രത ര ക ട ടയ ക ക മറ ക ട ട എര യക ട ട'' എന ന പ രസ ദ ധമ യ എര യക ട ട ഐവർ ഭഗവത ക ഷ ത ര കള യ ട ട മഹ ൽസവ 2018 ഫ ബ ര വര 8 മ തൽ 12 വര നടക ക ഫ   More info

എരിയാകോട്ട ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, കാവുഗോളി കാസർഗോഡ്

08 Feb 18:00 - 12 Feb 17:00 08 Feb 18:00 - 12 Feb 17:00 - Kasaragod Kasaragod
Kavugoli Kavugoli
  More info

Maha Shivarathri

13 Feb 08:00 - 14 Feb 08:00 13 Feb 08:00 - 14 Feb 08:00 - Kasaragod Kasaragod
Ubrangalatemple - "Ubrangala Shri Mahadeva Parvathi Shri Shasthara Temple" Ubrangalatemple - "Ubrangala Shri Mahadeva Parvathi Shri Shasthara Temple"
A Day to spend in chanting Lord Shiva's name & to spend the night in Shivasmarane & fasting...   More info

Winter Sun & Yoga in North Kerala

24 Feb 12:00 - 03 Mar 13:00 24 Feb 12:00 - 03 Mar 13:00 - Kasaragod Kasaragod
Kasaragod, Kerala, India Kasaragod, Kerala, India
WINTER SUN BAREFOOT BEACHFRONT YOGA IN NORTH KERALA NOW TAKING BOOKINGS FOR 2018 7 Nights from Saturday 24th to Saturday 3rd March The beauty and colour of North Kerala are...   More info

രാവണേശ്വരം കൊട്ടിലംഗാട് അടുക്കത്തിൽ തായൽ തറവാട് ശ്രീ വയനാട്ടുകുലവൻ ദേവസ്ഥാന

01 Apr 18:00 - 03 Apr 16:00 01 Apr 18:00 - 03 Apr 16:00 - Kasaragod Kasaragod
Ravaneshwaram Ravaneshwaram
  More info

Koppal Veedu Tharavadu Vayanattu kulavan Theyyam kettu Maholthsa

06 Apr 09:00 - 08 Apr 21:00 06 Apr 09:00 - 08 Apr 21:00 - Kasaragod Kasaragod
Udma, Kasaragod, India Udma, Kasaragod, India
Koppal Veedu Tharavadu Vayanattu kulavan Theyyam kettu Maholthsavam on 2018, Apr 6, 7 and...   More info

ശ്രീ വയനാട്ടുകുലവൻ തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവം

06 Apr 10:00 - 08 Apr 18:00 06 Apr 10:00 - 08 Apr 18:00 - Kasaragod Kasaragod
Udma, Kasaragod, India Udma, Kasaragod, India
ശ ര ക പ പൽവ ട തറവ ട ശ ര വയന ട ട ക ലവൻ ത യ യ ക ട ട മഹ ത സവ 2018 ഏപ ര ൽ 6,7,8 ക പ പൽ, ഉദ മ പട ഞ ഞ ർ മ ർച ച 18 ക വ വ അളയ ക കൽ ഏപ ര ൽ 4 കലവറ ന റയ ക   More info

കുതിർമ്മൽ തറവാട് ശ്രീ വയനാട്ടുകുലവൻ തെയ്യംകെട്ട് മഹോത്സവം പട്ടത്താനം

10 Apr 10:00 - 12 Apr 18:00 10 Apr 10:00 - 12 Apr 18:00 - Kasaragod Kasaragod
Kasaragod, Kerala, India Kasaragod, Kerala, India
ക ത ർമ മൽ തറവ ട ശ ര വയന ട ട ക ലവൻ ത യ യ ക ട ട മഹ ത സവ പട ടത ത ന , മല ക ന ന ,ബ ക കൽ 2018 ഏപ ര ൽ 10 11...   More info

Ayurvedic Retreat To India

21 Oct 09:00 - 28 Oct 17:00 21 Oct 09:00 - 28 Oct 17:00 - Kasaragod Kasaragod
Neeleshwar Hermitage Neeleshwar Hermitage
WHAT: 7 Day Luxury Ayurvedic Retreat in Northern Kerala, India WHEN: October 21st 28th, 2018 TO BOOK ask a question, contact: info@wokeyoga.com.au Join the WOKE YOGA team on an...   More info

Spiritual India with Jenny Beeken & Pauline Sawyer

01 Nov 10:00 - 14 Nov 13:00 01 Nov 10:00 - 14 Nov 13:00 - Kasaragod Kasaragod
Neeleshwar Hermitage Neeleshwar Hermitage
Spiritual India with Jenny Beeken and Pauline Sawyer 9 24 November 2017 This once in a lifetime tour of Spiritual India begins at Neeleshwar Hermitage with meditation and...   More info


© 2018 Spend the Night