ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ಪಾಡ್ಯ ! ಶ್ರೀಗುರು ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಥಮ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ

20 Oct 22:00 - 23:55 20 Oct 22:00 - 23:55 - Kottur Kottur
Shri Guru Kottureshwara Temple Shri Guru Kottureshwara Temple
ಶ ರ ಗ ರ ಕ ಟ ಟ ರ ಶ ವರ ಸ ವ ಮ ಯ ಪ ರಥಮ ಪಲ ಲಕ ಕ ಉತ ಸವ . ದ ಪ ವಳ ಪ ಡ ಯ ಇಲ ಲ ದ ಪ ರತ ಸ ಮವ ರ ಗ ರ ವ ರ ಪಲ ಲಕ ಕ ಉತ ಸವ ನ ಡ ಯ ತ ತದ . 4/12/17 ಕ ಕ ಕಡ ಯ ಕ ರ ತ ಕ ತ...   More info

ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ , ಬೆಳ್ಳಿ ರಥೋತ್ಸವ

04 Dec 18:00 - 23:55 04 Dec 18:00 - 23:55 - Kottur Kottur
Shri Guru Kottureshwara Temple Shri Guru Kottureshwara Temple
ಶ ರ ಗ ರ ಕ ಟ ಟ ರ ಶ ವರ ಸ ವ ಮ ಯ ಕ ರ ತ ಕ ತ ಸವ ಹ ಗ ಬ ಳ ಳ ರಥ ತ ಸವ. ಸರ ವರ ಗ ಸ ವ ಗತ...   More info


© 2017 Spend the Night