കുടുംബ പ്രതിഷ്ഠാദിനം, ഒക്ടോബർ 29 ഞായർ

29 Oct 09:00 29 Oct 09:00 - Mallappally Mallappally
Mallappally Mar Thoma Church & Yuvajana Sakhiyam,Keezhvaipur Mallappally Mar Thoma Church & Yuvajana Sakhiyam,Keezhvaipur
ക ട ബ പ രത ഷ ഠ ദ ന ശ ശ ര ഷയ വ .ക ർബ ബ നയ 09:00 a.m മ ഖ യ ത ഥ വ ര .റവ.ഡ . ച റ യ ൻ ത മസ (വ ക ര ജനറ ൾ...   More info


© 2017 Spend the Night