കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു വയനാടൻ സൈക്കിൾ യാത്ര

28 Apr 18:00 - 30 Apr 22:00 28 Apr 18:00 - 30 Apr 22:00 - Mananthavady Mananthavady
Wayanad- The palace of Natural Beauty. Wayanad- The palace of Natural Beauty.
For more information call...   More info

Escape 2 Chembra Peak (Trek With Meenmutty Waterfall Visit)

28 Apr 21:30 - 30 Apr 21:30 28 Apr 21:30 - 30 Apr 21:30 - Mananthavady Mananthavady
Wayanad- The palace of Natural Beauty. Wayanad- The palace of Natural Beauty.
Chembra peak stays pleasant and is worth visiting all around the year. The trek starts early in the mid morning and crossing the rugged, yet beautiful terrains, reach the top by...   More info

Job Mastery

29 Apr 08:30 - 17:30 29 Apr 08:30 - 17:30 - Mananthavady Mananthavady
Wayanad- The palace of Natural Beauty. Wayanad- The palace of Natural Beauty.
പ രശസ ത human potential development coach ഗ ര ഷ മ സ റ ററ ട ഏകദ ന ശ ൽപ പശ ല. LDC യ ക ക 15 . ലക ഷത ത ലധ ക അപ ക ഷകർ 12 ലക ഷത ത ലധ ക പ ർ ത വ ര പര ശ ലനത ത ൽ പര ശ ലനത ത ൽ 6 ലക ഷത ത ലധ   More info

'Swasthyanam' Film Workshop

12 May 17:00 - 16 May 15:00 12 May 17:00 - 16 May 15:00 - Mananthavady Mananthavady
Mananthavady, India Mananthavady, India
2017 മ യ 12 മ തൽ 16 വര വയന ട മ നന തവ ട യ ൽ ഫ ന റസ ആർട സ ,ഡ ര കന ൽ മ ഡ യ, ക രള യ ത ത പ ര മ ഷൻ ക ൺസ ൽ എന ന വയ ട സ യ ക ത ആഭ മ ഖ യത ത ൽ അഭ നയ ത രക കഥ രചന സ വ ധ ന പര ശ ലന ക യ മ പ സ ഘട...   More info

Into the Wilderness of Wayanad

13 May 21:00 - 14 May 12:00 13 May 21:00 - 14 May 12:00 - Mananthavady Mananthavady
Wayanad- The palace of Natural Beauty. Wayanad- The palace of Natural Beauty.
Wayanad, hidden within the dense Western Ghats, is one of Kerala’s best kept secrets. The name Wayanad’ comes from Vayal Nadu’, or land of paddy fields. It conjures up images of...   More info

Inauguration day

30 May 10:03 - 17:00 30 May 10:03 - 17:00 - Mananthavady Mananthavady
Dream Land Residency Dream Land Residency
Inaugurated by Hon. Panakkad Sayyid Abbasali Shihab...   More info


© 2017 Spend the Night