Darshana Seva

22 Nov 10:30 - 13:00 22 Nov 10:30 - 13:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Darshana (Narthan Seva Oracle) at Shri Venkataramana Temple Mulki is of Kal Bhairav. According to the legends this Darshana was sent here by Lord Shri Venkataramana from Tirupati...   More info

Champa Shasti

24 Nov 06:00 - 22:00 24 Nov 06:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
5:00 PM Hagalotsava 6:30 PM Maha Naivedya Darshana Seva Samaradhana 9:30 PM Rathri Pooja Rath Utsava Bhandi Shesha Utsava Vasantha...   More info

Darshana Seva

25 Nov 10:30 - 13:00 25 Nov 10:30 - 13:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Darshana (Narthan Seva Oracle) at Shri Venkataramana Temple Mulki is of Kal Bhairav. According to the legends this Darshana was sent here by Lord Shri Venkataramana from Tirupati...   More info

Darshana Seva

26 Nov 10:30 - 13:00 26 Nov 10:30 - 13:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Darshana (Narthan Seva Oracle) at Shri Venkataramana Temple Mulki is of Kal Bhairav. According to the legends this Darshana was sent here by Lord Shri Venkataramana from Tirupati...   More info

Darshana Seva

29 Nov 10:30 - 13:00 29 Nov 10:30 - 13:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Darshana (Narthan Seva Oracle) at Shri Venkataramana Temple Mulki is of Kal Bhairav. According to the legends this Darshana was sent here by Lord Shri Venkataramana from Tirupati...   More info

Mukkoti Dwadashi

01 Dec 06:00 - 22:00 01 Dec 06:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
6:00 AM Nadi Snana Pete Savari 9:00 AM Abhisheka to Sri Bindhu Madhava Sanidhya Havan 12:00 PM Maha Naivedya 6:00 PM Samaradhana 7:30 PM Rathri Pooja Deeparadhana Ratha Uthsava...   More info

Prathishta Mahotsava

03 Dec 06:00 - 04 Dec 06:00 03 Dec 06:00 - 04 Dec 06:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Sri Datta Jayanthi 8:00 AM Najaru Kanike 8:30 AM Maha Prarthana Panchamrita and Shiyala Abhisheka to Lord Shree Ugra Narasimha 4:00 PM Ganga Bhagirathi Abhisheka Kanakabhisheka 7...   More info

Sri Vijayeendra Thirtha Swamiji's Punya Thithi

08 Dec 06:00 - 22:00 08 Dec 06:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
5:00 PM Hagalotsava 6:30 PM Mahanaivedya Darshana Seva Samaradhana 9:30 PM Rathri Pooja Rathaothsava Nithyotsava Bhandi Uthsava Vasantha...   More info

21st Anniversary of Sahasra Kumbhabhisheka

12 Dec 07:00 - 22:00 12 Dec 07:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
10:00 AM Moola Mantra Havana 12:30 PM Maha Naivedya Darshana Seva 5:00 PM Rathri Pooja Pete Savari Ratha Utsava Nithyotsava Bhandi Garudautsava Vasantha Pooja...   More info

Kiri Shashti

24 Dec 06:00 - 22:00 24 Dec 06:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
10:30 AM Darshana Seva 5:00 PM Hagalotsava 6:30 PM Maha Naivedya Samaradhana 9:30 PM Rathri Pooja Ratha Utsava Nithya Utsava Bandi Shesha Uthsava Vasantha...   More info

Sri Sri Sudheendra Thirtha Swamiji's Punya Tithi

26 Dec 06:00 - 22:00 26 Dec 06:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
12:30 PM Mahapooja, Mahanaivedya 6:00 PM Golden Palki Utsav 8:00 PM...   More info

Dashami Dindi Uthsava

28 Dec 17:30 - 22:00 28 Dec 17:30 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Dashami Dindi...   More info

Dashami Dindi Uthsava

11 Jan 17:30 - 22:00 11 Jan 17:30 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Dashami Dindi...   More info

Ratha Sapthami

24 Jan 06:00 - 22:00 24 Jan 06:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
6:00 AM Nadi Snana at Shambhavi River Ratha Utsava Nithyotsava Vasantha Pooja 10:00 AM Saanidhya Havana 12:00 PM Maha Naivedya Darshana Seva 6:00 PM Samaradhana 8:00 PM Rathri...   More info

Bheeshmashtami

25 Jan 06:00 - 22:00 25 Jan 06:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
10:00 AM Gayathri Mantra Havana 5:00 PM Hagalotsava 6:30 PM Maha Naivedya Darshana Seva Samaradhana 8:30 PM Rathri Pooja Ratha Utsava Bandi Utsava Vasantha...   More info

Madhva Navami

26 Jan 06:00 - 23:00 26 Jan 06:00 - 23:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
5:00 PM Hagalotsava 6:30 PM Maha Naivedya Darshana Seva Samaradhana 8:30 PM Rathri Pooja Ratha Utsava Bhandi Hanuman Utsava Vasantha...   More info

Dashami Dindi Uthsava

27 Jan 21:00 - 22:00 27 Jan 21:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Dashami Dindi...   More info

Poornima

31 Jan 06:00 - 23:00 31 Jan 06:00 - 23:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Khagrasa Chandragrahana Grahana Sparsha 5:18 PM, Chandrodaya 6:28 PM, Grahana Moksha 8:45 PM No food during day time Food only after 8:45 PMKhagrasa Chandragrahana Grahana Sparsha...   More info

Holi Poornima

01 Mar 20:00 - 23:00 01 Mar 20:00 - 23:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
12:00 PM Maha Naivedya 6:30 PM Samaradhana 8:00 PM Rathri Pooja Golden Palki Utsava Bhandi Utsava Vasantha Pooja 9:30 PM Kaama Dahan...   More info


© 2017 Spend the Night