ಮಹರ್ಷಿ ದಯಾನಂದ ನಿರ್ವಾಣ ದಿನ /महर्षि दयानंद का निर्वाण दिवस

19 Oct 17:00 - 18:30 19 Oct 17:00 - 18:30 - Mysore Mysore
Arya Samaj, Mysore Arya Samaj, Mysore
ಸ ವ ಮ ದಯ ನ ದ ಸರಸ ವತ (1824 ಫ ಬ ರವರ 12 1883 ಅಕ ಟ ಬರ 30) ವ ದಗಳ ಅಧ ರದ ಮ ಲ ಹ ದ ಸಮ ಜವನ ನ ಶ ದ ಧ ಕರ ಸಲ ಪ ರಯತ ನ ಸ ದ ಮ ದಲ ತತ ವಜ ಞ ನ . ಸತ ಯವನ ನ ಹ ಡ ಕ ವ ಸ ನ ಯ ಸ ಯ ಗ 1845 ರ ದ 1883 ರವರ ಗ ನ ತಮ ಮ...   More info

K P Astrological Workshop

25 Oct 10:00 - 28 Oct 16:00 25 Oct 10:00 - 28 Oct 16:00 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
  More info

2N/3D Bandipur Tiger Reserve for 8,160*/person

28 Oct 17:00 - 30 Oct 20:00 28 Oct 17:00 - 30 Oct 20:00 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
3 Jungle Safaris & by Non AC Maruti Gypsy. Journey Date 28 Oct Pick up Location Mysore Cost Rs.8,160 person Day 01: Mysore to Bandipur Tiger Reserve Meet and greet at Mysore...   More info

Skydiving

29 Oct 07:24 29 Oct 07:24 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
Breath-Taking Experience With Skydiving In Mysore Skydiving is one of the sports in India which is getting all the hype in recent times, due to its free fall from 10,000 feet...   More info

Индия. Сертификация. Курс по йога- терапии

01 Nov 06:00 - 15 Nov 21:00 01 Nov 06:00 - 15 Nov 21:00 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
Сертификационный Курс для преподавателей йоги, пилатеса, фитнеса и специалистов традиционных методов оздоровления, а также для любителей йоги. Йога, йогатерапия и аюрведа прак   More info

Ashtanga Yoga Teacher Training (200hrs) with Sri B.N.S Iyengar

03 Nov 06:00 - 16 Nov 05:00 03 Nov 06:00 - 16 Nov 05:00 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
ASHTANGA YOGA TEACHER TRAINING (200HRS) WITH SRI B.N.S IYENGAR .KRISHNAMACHARR YOGA SHALA, MYSORE , SOUTH INDIA NOVEMBER 2017 We are happy to announce this excellent...   More info

Road Trip to Coastal Karnataka

03 Nov 21:00 - 06 Nov 10:00 03 Nov 21:00 - 06 Nov 10:00 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
Train Suggestions : Onwards Journey : Mangalore Express (12133) : Mumbai (10:00 pm) to Udupi (01:58 pm) Return Journey : Matsyagandha Express (12160) : Gokarna (05:00 pm) to...   More info

Skydiving In Mysore

05 Nov 07:20 - 10:20 05 Nov 07:20 - 10:20 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
It is the gateway to the world of skydiving. The fastest non-motorised sport on the face of earth , where your body speed during free fall is 220 kmph plus. The adventure which...   More info

Skydiving In Mysore

12 Nov 06:44 - 09:44 12 Nov 06:44 - 09:44 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
Tandem Experience It is the gateway to the world of skydiving. The fastest non-motorised sport on the face of earth , where your body speed during free fall is 220 kmph plus...   More info

Новогодний Йога-Тур Майсор + Волшебный Отдых На Море (КЕРАЛА)

24 Dec 16:00 - 07 Jan 15:00 24 Dec 16:00 - 07 Jan 15:00 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
В этот раз у студентов будет возможность побывать сразу в двух вдохновляющих местах-городе махараджей Майсор и убаюкивающей родине аюрведы-волшебной Керале. Это, действительно, п   More info

Dellywood Mrs India ™ - 2018 Mysore Audition

15 Jan 11:00 15 Jan 11:00 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
Dellywood Mrs. India Season 2 Audition for 2018 Sign Up @ www.dellywood.in Original picture of Last Year Participant on above Ad Age 18 Female Height 5.5 Marrital Status...   More info

4th Asia Pacific Pharmacovigilance Training Course

29 Jan 09:00 - 09 Feb 17:00 29 Jan 09:00 - 09 Feb 17:00 - Mysore Mysore
JSS University College of Pharmacy, Mysore JSS University College of Pharmacy, Mysore
This two week course, organised by JSS University and UMC, provides a solid practical foundation for those working in drug safety and aims to develop pharmacovigilance knowledge...   More info

RYT 500 Hour Mysore, India

19 Feb 06:30 - 03 Mar 16:00 19 Feb 06:30 - 03 Mar 16:00 - Mysore Mysore
Mysore City, Karnataka Mysore City, Karnataka
Education is the most powerful weapon that you can use to change the world for the better. Nelson Mandela You are welcome to join us with Ashtanga legend, BNS Iyengar and Bend...   More info

ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡಿ ಹಬ್ಬ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೈಸೂರು

20 Jul 02:00 - 23:55 20 Jul 02:00 - 23:55 - Mysore Mysore
Sri Chamundeshwari Temple, Mysore Sri Chamundeshwari Temple, Mysore
ಶ ರ ಚ ಮ ಡ ಶ ವರ ಪ ರ ಣ ಕ ಹ ನ ನಲ ಯ ಳ ಳ ದ ವತ ಯ ಗ ದ ದ , 'ದ ವ ಮಹ ತ ಮ ' ಪ ರ ಣದ ಪ ರಮ ಖ ದ ವತ ಯ ಗ ದ ದ ಳ . ಪ ರ ಣ ಕ ಹ ನ ನಲ ಯ ಈ ಶಕ ತ ದ ವತ ಬ ಟ ಟದ ಮ ಲ ವ ಸವ ಗ ದ ದ ಮಹ ಷ ಸ ರನನ ನ ವಧ ಸ ದಳ ಬ ಕಥ 'ದ ವ...   More info


© 2017 Spend the Night