കലശം ജൂൺ 4

28 May 06:00 - 07 Jun 20:00 28 May 06:00 - 07 Jun 20:00 - Palakkad Palakkad
Thiruvalathur Temple Thiruvalathur Temple
10 ദ വസ ന ണ ട ന ൽക ക ന ന കലശ പര പ ട .... പ രധ ന ദ വസ ജ ൺ 4...   More info

SERVICE ENGINEER'S LCD/LED TRAINING CLASS

28 May 09:00 - 29 May 18:00 28 May 09:00 - 29 May 18:00 - Palakkad Palakkad
Hotel Indraprastha Hotel Indraprastha
The service engineers group is conducting Lcd/Led Panel servicing class at palaghat in kerala The Training date wiil be MAY 28th and 29th In this training we will conduct...   More info

Yoga & Ayurveda Retreat | Kerala

26 Jun 14:00 - 01 Jul 14:00 26 Jun 14:00 - 01 Jul 14:00 - Palakkad Palakkad
Kairali - The Ayurvedic Healing Village Kairali - The Ayurvedic Healing Village
Join us for a 5 day yoga retreat in the luscious greens of Kerala! We look forward to taking a well-deserved break from the buzzing city and spending some time in nature instead...   More info

Talent Search

08 Jul 10:00 - 15 Jul 10:00 08 Jul 10:00 - 15 Jul 10:00 - Palakkad Palakkad
Palakkad, India Palakkad, India
Bring your Birth certificate and a Bio data. If you are interested. Selection Will take place...   More info

Mahanavami Navarathri 2017

29 Sep 05:00 29 Sep 05:00 - Palakkad Palakkad
Kodunthirapully Village Kodunthirapully Village
  More info

Ayurvedic Healing Yoga Retreat - Kerala

07 Jan 16:30 - 13 Jan 10:00 07 Jan 16:30 - 13 Jan 10:00 - Palakkad Palakkad
Kairali - The Ayurvedic Healing Village Kairali - The Ayurvedic Healing Village
This holistic health retreat is designed for those seeking to experience the incredible health benefits of living in balance the Ayurveda way. 7 days and 6 nights, led by Moksha...   More info


© 2017 Spend the Night