કિર્તીયશસુરીશવરજી માં.સ.: શેત્રુંજય તીર્થ છરી પાળ સંઘ

22 Jan 05:00 - 03 Feb 18:00 22 Jan 05:00 - 03 Feb 18:00 - Palitana Palitana
Palitana Tirthadhiraj Shetrunjay Palitana Tirthadhiraj Shetrunjay
  More info

વાંચના, આચાર્યપદ પ્રદાન & ૨૩ દિક્ષા મહોત્સવ

05 Feb 06:00 - 19 Feb 06:00 05 Feb 06:00 - 19 Feb 06:00 - Palitana Palitana
Palitana Tirthadhiraj Shetrunjay Palitana Tirthadhiraj Shetrunjay
પ ચ વર ષથ વધ ન સમયગ ળ બ દ સ ર ર મચ દ ર ક પ પ ત ર, સ ર ગ ણયશ હ દયહ ર, સન મ ર ગદર શક, પ રવચનપ રભ વક, પરમપ જ ય આચ ર યદ વ શ ર મદ વ જય ક ર ત યશસ ર શ વરજ મહ ર જ પ ર વભ રત ત મ જ મધ...   More info

સૂરી પદ પ્રદાન

19 Feb 06:00 19 Feb 06:00 - Palitana Palitana
Palitana Tirthadhiraj Shetrunjay Palitana Tirthadhiraj Shetrunjay
!! ....આચ ર યપદ પધર મણ .... !! વર તમ ન પ . ઉપ ધ ય ય પ રવર શ ર પ રશમ ન દવ જયજ ગણ વર ય સ ર પદ પ રદ ન : ફ .સ .૪, સ મ, ૧૯/૨/૧૮ સ ર પદ પ રદ ત : પ .ગચ છ ધ ર જ તથ પ . પ રવચન પ...   More info


© 2018 Spend the Night