തായിനേരി ശ്രീ കുറിഞ്ഞി ക്ഷേത്രം പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ-ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവം

17 Jan 09:00 - 19 Jan 18:00 17 Jan 09:00 - 19 Jan 18:00 - Payyanur Payyanur
Kurinhi Temple Kurinhi Temple
ത യ ന ര ശ ര ക റ ഞ ഞ ക ഷ ത ര പ ന പ രത ഷ ഠ ബ രഹ മകലശ മഹ ത സവ 2018 ജന വര 17, 18...   More info

ദേർമ്മാൽ തറവാട് ശ്രീ പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പിലാത്തറ കളിയാട്ടം

17 Jan 18:00 - 19 Jan 16:00 17 Jan 18:00 - 19 Jan 16:00 - Payyanur Payyanur
Pilathara Pilathara
  More info

ദേർമ്മാൽ തറവാട് ശ്രീ പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കഴിയാട്ടം

17 Jan 21:00 - 19 Jan 22:00 17 Jan 21:00 - 19 Jan 22:00 - Payyanur Payyanur
Pilathara Pilathara
  More info

കുറ്റൂർ ശ്രീ മൈലഞ്ചേരി പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം

18 Jan 15:00 - 21 Jan 20:00 18 Jan 15:00 - 21 Jan 20:00 - Payyanur Payyanur
Beauty of kuttur കൂവപ Beauty of kuttur കൂവപ
  More info

കുഞ്ഞിമംഗലം തലായി താമരക്കാപ്പ് ശ്രീ മുത്തപ്പൻ കലശ മഹോത്സവം 2018

18 Jan 16:00 - 21 Jan 18:00 18 Jan 16:00 - 21 Jan 18:00 - Payyanur Payyanur
Kunhimangalam Kunhimangalam
ക ഞ ഞ മ ഗല തല യ ത മരക ക പ പ ശ ര മ ത തപ പൻ കലശ മഹ ത സവ 2018 ജന വര 18 മ തൽ 21 വ   More info

Prathishtaadhina Maholsavam 2018

18 Jan 17:00 - 24 Jan 19:00 18 Jan 17:00 - 24 Jan 19:00 - Payyanur Payyanur
Payyanur, Kerala, India Payyanur, Kerala, India
  More info

ശ്രീ മാവിച്ചേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, പയ്യന്നൂർ

24 Jan 00:00 - 27 Jan 23:55 24 Jan 00:00 - 27 Jan 23:55 - Payyanur Payyanur
Mavichery Mavichery
  More info

മാവിച്ചേരി ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം 2018

24 Jan 10:00 - 27 Jan 22:00 24 Jan 10:00 - 27 Jan 22:00 - Payyanur Payyanur
Mavichery Mavichery
മ വ ച ച ര ശ ര ഭഗവത ക ഷ ത ര കള യ ട ട മഹ ത സവ 2018 ജന വര 24 മ തൽ 27 വ   More info

മാവിച്ചേരി ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പയ്യന്നൂർ കളിയാട്ടം

24 Jan 20:00 - 27 Jan 22:00 24 Jan 20:00 - 27 Jan 22:00 - Payyanur Payyanur
Payyanur, Kerala, India Payyanur, Kerala, India
  More info

കുറ്റൂർ ശ്രീ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം

29 Jan 16:00 - 01 Feb 18:00 29 Jan 16:00 - 01 Feb 18:00 - Payyanur Payyanur
Beauty of kuttur കൂവപ Beauty of kuttur കൂവപ
  More info

ആലക്കാട് ശ്രീ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം

04 Feb 16:00 - 07 Feb 16:00 04 Feb 16:00 - 07 Feb 16:00 - Payyanur Payyanur
Alakkad Alakkad
  More info

തായിനേരി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ടം

06 Feb 00:00 - 09 Feb 12:00 06 Feb 00:00 - 09 Feb 12:00 - Payyanur Payyanur
Payyanur, Kerala, India Payyanur, Kerala, India
14 varshaggalkku...   More info

തായിനേരി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം

06 Feb 09:00 - 09 Feb 23:00 06 Feb 09:00 - 09 Feb 23:00 - Payyanur Payyanur
Payyanur, Kerala, India Payyanur, Kerala, India
ത യ ന ര ശ ര മ ച ച ല ട ട ഭഗവത ക ഷ ത ര പ ര ങ കള യ ട ട മഹ ത സവ 2018 ഫ ബ ര വര 6, 7, 8...   More info

തായിനേരി ശ്രീ കുറിഞ്ഞി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ടം

10 Feb 00:00 - 13 Feb 23:55 10 Feb 00:00 - 13 Feb 23:55 - Payyanur Payyanur
Kurinhi Temple Kurinhi Temple
ത യ ന ര ശ ര ക റ ഞ ഞ ക ഷ ത ര കള യ ട ട ഫ ബ ര വര 10, 11, 12...   More info

തായിനേരി ശ്രീ കുറിഞ്ഞി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം

10 Feb 10:00 - 13 Feb 23:00 10 Feb 10:00 - 13 Feb 23:00 - Payyanur Payyanur
Kurinhi Temple Kurinhi Temple
ത യ ന ര ശ ര ക റ ഞ ഞ ക ഷ ത ര കള യ ട ട മഹ ത സവ 2018 ഫ ബ ര വര 10, 11, 12...   More info

കുന്നരു ശ്രീ പഴുത്തടസ്ഥാനം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം

24 Feb 07:00 - 26 Feb 16:00 24 Feb 07:00 - 26 Feb 16:00 - Payyanur Payyanur
Payyanur, Kerala, India Payyanur, Kerala, India
  More info

Perumkaliyattam

22 Dec 01:00 - 25 Dec 12:00 22 Dec 01:00 - 25 Dec 12:00 - Payyanur Payyanur
Kunhimangalam Kunhimangalam
  More info

കുഞ്ഞിമംഗലം പുറത്തെരുവത്ത് ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ടം

22 Dec 08:00 - 25 Dec 23:00 22 Dec 08:00 - 25 Dec 23:00 - Payyanur Payyanur
Kunhimangalam Kunhimangalam
ക ഞ ഞ മ ഗല പ റത ത ര വത ത മ ച ച ല ട ട ക വ പ ര ങ കള യ ട ട Kunhimangalam puratheruvathu muchilottu Perumkaliyattam. Dec 22_25...   More info

Kunzhimangalam Sree Muchilottu Bhagavathi Temple Perumkaliyattam

22 Dec 09:00 - 25 Dec 21:00 22 Dec 09:00 - 25 Dec 21:00 - Payyanur Payyanur
Kunhimangalam Kunhimangalam
2018-12-22, 25 Kunzhimangalam Puratheruvathu Sree Muchilottu Bhagavathi Temple Perumkaliyartta maholthsavam on 2018 Dec 22, 23, 24 and 25 after long 12...   More info

പെരുങ്കളിയാട്ടം ( Perumkaliyattam )

22 Dec 10:00 - 25 Dec 23:00 22 Dec 10:00 - 25 Dec 23:00 - Payyanur Payyanur
Kunhimangalam Kunhimangalam
12 വര ഷങ ങള ക ക ശ ഷ പ ര ങ കള യ ട ടമഹ ത സവ ക ഞ ഞ മ ഗല പ റത ത ര വത ത ശ ര മ ച ച ല ട ട ഭഗവത ക ഷ ത ര പ ര ങ കള യ ട ടമഹ ത സവ 2018 ഡ സ ബർ 22 മ തൽ 25 വ   More info

കുഞ്ഞിമംഗലം പുറത്തെരുവത്ത് ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ടം

22 Dec 22:00 - 25 Dec 10:00 22 Dec 22:00 - 25 Dec 10:00 - Payyanur Payyanur
Kunhimangalam Kunhimangalam
ക ഞ ഞ മ ഗല -പ റത ര വത ത - ശ ര മ ച ച ല ട ട ഭഗവത -ക ഷ ത ര - എത ര കണ ട ല മത വര ല ലയ ങ ക ല ദ വകന യക ദ വ ശ ര മ ച ച ല ട ട ൻനധ പത ന ൻ പദ ജ ക ത ഴ ന ന ൻ ജഗദ ബ ക ... ഒമ പത ല ലക ക ർ   More info


© 2018 Spend the Night