માયાણી ક્લિનિક દ્વારા લોહી અને પેશાબ દ્વારા શરીરની સંપૂર્ણ તપાસ...

25 Jun 07:30 - 23:00 25 Jun 07:30 - 23:00 - Rajkot Rajkot
Mayani PolyClinic Mayani PolyClinic
Whole Body Check Up Programme by Mayani PolyClinic ડ ય બ ટ સ, બ લડપ ર શર, હ ર ટએટ ક, પ ર લ સ સ, થ ઈર ઈડ, ક લ સ ટ ર લ ન દર દ ઓ ન લ હ અન પ શ બ દ વ ર શર રન સ પ ર ણ તપ સ...   More info

Big Sale 2017 Balaji Patola ART 26/06/2017 Start

26 Jun 10:00 - 10 Jul 01:00 26 Jun 10:00 - 10 Jul 01:00 - Rajkot Rajkot
Balaji Patola ART Balaji Patola ART
THE WORLD FAMOUS RAJKOT PATOLA ,DUPATTA, BANARASI SAREES,BANARASI DUPATTA, PATOLA SHOLE, COTTON PATOLA MANY ITME...   More info

Upcoming trimming schedule

29 Jun 08:00 - 03 Jul 17:00 29 Jun 08:00 - 03 Jul 17:00 - Rajkot Rajkot
Rajkot, Gujarat Rajkot, Gujarat
Natural hoofing, Adjusting hoof angles,Aurtho-trimming,Aurtho-shoeing & Medication for trush...   More info

New Batch Start

10 Jul 18:00 - 21:00 10 Jul 18:00 - 21:00 - Rajkot Rajkot
Rajkot, Gujarat Rajkot, Gujarat
New Batch...   More info

Workshop on Research Methodology Using SPSS

20 Jul 10:00 - 13:00 20 Jul 10:00 - 13:00 - Rajkot Rajkot
Marwadi University Marwadi University
Workshop on Research Methodology Using SPSS leading to certification in Advance Research Methods Creation and dispersal of information through research is one of the key elements...   More info

Startup Weekend Rajkot (Youth Kids)

28 Jul 16:00 - 30 Jul 19:00 28 Jul 16:00 - 30 Jul 19:00 - Rajkot Rajkot
GloCal CoWorking Space GloCal CoWorking Space
Startup Weekend Rajkot (Youth Kids) Date: July 28-29-30 We are excited to announce India's 1st Youth Kids edition of Startup Weekend, TechStars-powered by Google for...   More info

Launch of my book "How to Succeed like Sachin Tendulkar"

15 Aug 10:30 - 12:00 15 Aug 10:30 - 12:00 - Rajkot Rajkot
Rajkot, Gujarat Rajkot, Gujarat
The event is about the Launch of my book HOW TO SUCCEED LIKE SACHIN TENDULKAR allover the world. The book will be available Online on amazon and flipkart as well as offline at...   More info

My Birthday

10 Sep 00:00 - 12:00 10 Sep 00:00 - 12:00 - Rajkot Rajkot
Rajkot, Gujarat Rajkot, Gujarat
My...   More info

Libra State Group (entertainment)

12 Dec 08:00 - 17:00 12 Dec 08:00 - 17:00 - Rajkot Rajkot
Libra state group Libra state group
  More info


© 2017 Spend the Night