พัฒนาการเต็มขั้น ปั้นลูกด้วยรัก

21 Oct 09:00 - 12:00 21 Oct 09:00 - 12:00 - Salaya Salaya
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
พ ฒนาการเต มข น ป นล กด วยร ก โครงสร างของสมอง: ป อนอาหารให สมอง พ ฒนาการเต มข นป นอย างไร ป ญหาพฤต กรรมและว ธ แก ไขอย างถ กต อง ป นแต งท กษะแห งความสำเร จ ถามตอบป ญหาพ ฒ   More info

Adam Rapa - Trumpet and Jazz Residency

06 Nov 10:00 - 07 Nov 21:00 06 Nov 10:00 - 07 Nov 21:00 - Salaya Salaya
College of Music, Mahidol University College of Music, Mahidol University
Adam Rapa เป นน กดนตร ท ม ความสามารถในการเล นทร มเป ตส ง และย งเป นน กแต งเพลงและน กว ชาการ ท อย ในช นแนวหน าของโลก เขาเต บโตในอเมร กาแล วย ายมาอย ย โรป Adam Rapa เป นท ร จ กอย...   More info

श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ

26 Nov 09:00 - 03 Dec 21:00 26 Nov 09:00 - 03 Dec 21:00 - Salaya Salaya
Salaya Salaya
શ ર ગણ શ ય નમ જય શ ર ક ષ ણ પ ર ણપ રષ ત તમ ભગવ ન શ ર ક ષ ણ ન આશ ર વ દ થ ગ લ કવ સ શ ર દ મ દર હ રજ ભ ઈ લ લ અન ગ લ કવ સ શ ર મત પ ર મક વર બ ન દ મ દરભ ઈ લ લ ન સ મરણ ર થ લ લ પર વ ર દ વ...   More info

วิ่ง : Mupy Run 2018

28 Jan 05:00 - 08:00 28 Jan 05:00 - 08:00 - Salaya Salaya
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ว ง : Mupy Run 2018 จ ดว นท : 28 มกราคม 2560 สถานท : มหาว ทยาล ยมห ดล ว ทยาเขตศาลายา ระยะทาง : 5K, 10K ราคา : N/A ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต ม https:/www.facebook.com/mupyrunning แ   More info

MUPY RUN 2018

28 Jan 06:00 - 09:00 28 Jan 06:00 - 09:00 - Salaya Salaya
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
MUPY RUN 2018 งานน จ ดข นในโอกาสครบรอบ 50 ป คณะเภส ชศาสตร ม.มห ดล ในว นอาท ตย ท 28 มกราคม 2561 ระยะทาง ค าสม คร เวลาปล อยต ว 10.5 km N/A N/A 5 km N/A N/A รายละเอ ยดเพ...   More info


© 2017 Spend the Night