പട്ടുവത്തെരു ശ്രീ കുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം താലപ്പൊലി-കളിയാട്ടം

22 Jan 20:00 - 25 Jan 22:00 22 Jan 20:00 - 25 Jan 22:00 - Taliparamba Taliparamba
Pattuvam Pattuvam
  More info

പട്ടുവം ചിറയിൽ തറവാട് ശ്രീ കതിവനൂർ വീരൻ ദേവസ്ഥാനം കളിയാട്ടം

25 Jan 21:00 - 26 Jan 22:00 25 Jan 21:00 - 26 Jan 22:00 - Taliparamba Taliparamba
Pattuvam Pattuvam
  More info

പട്ടുവം നീലാങ്കോൽ തറവാട് ശ്രീ വയനാട്ടു കുലവൻ ദേവസ്ഥാനം

30 Jan 04:30 - 31 Jan 14:00 30 Jan 04:30 - 31 Jan 14:00 - Taliparamba Taliparamba
Pattuvam Pattuvam
  More info

വിശ്വകർമ്മ പട്ടുവം-മുതുകുട ശ്രീ ധൂളിയാങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

31 Jan 17:00 - 01 Feb 16:00 31 Jan 17:00 - 01 Feb 16:00 - Taliparamba Taliparamba
Pattuvam Pattuvam
  More info

പട്ടുവം ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പാട്ടും കളിയാട്ട മഹോത്സവവും

01 Feb 18:00 - 06 Feb 16:00 01 Feb 18:00 - 06 Feb 16:00 - Taliparamba Taliparamba
Pattuvam Pattuvam
  More info

പട്ടുവം ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ടം

01 Feb 21:00 - 06 Feb 21:00 01 Feb 21:00 - 06 Feb 21:00 - Taliparamba Taliparamba
Pattuvam Pattuvam
  More info

പട്ടുവം പയ്യൻ വളപ്പിൽ ശ്രീ കാരക്കീൽ തറവാട് മന്ദപ്പൻ ക്ഷേത്രം

02 Mar 07:00 - 05 Mar 16:00 02 Mar 07:00 - 05 Mar 16:00 - Taliparamba Taliparamba
Pattuvam Pattuvam
  More info


© 2018 Spend the Night