മകയിരം പുറപ്പാട് - 23 മാർച്ച് 2018

23 Mar 21:30 23 Mar 21:30 - Thrissur Thrissur
Urakam Ammathiruvadi Temple Urakam Ammathiruvadi Temple
വ ശ വപ രസ ദ ധമ യ അകത ത ച മ പട ക ട ട സർവ വ ലങ ക ര ഭ ഷ തയ യ അമ മത ര വട പട ഞ ഞ റ നടപ പ രയ ല ട പ റത ത ക ക ഴ ന ന ള ള ന ന . ഈ മഹന യ ക ഴ ച അവ സ മരണ യമ ണ .ത ടർന ന 5 ഗജവ രന മ ര ട അകമ പട യ   More info

അന്തിമഹാകാളൻകാവ് വേല 2018

24 Mar 00:00 - 25 Mar 13:30 24 Mar 00:00 - 25 Mar 13:30 - Thrissur Thrissur
Anthimahakalankavu Temple Chelakara Anthimahakalankavu Temple Chelakara
മദ ധ യക രളത ത ൽ പ യ ക ളവ ലയ ക ക വ ട ക ക ട ട ന ഇവ ട പ രസ ദ ധമ ണ . ച ലക കര (പ ല ക ക ട ക ളത ത ർ) ദ ശ , പങ ങ രപ പ ള ള ദ ശ , വ ങ ങ ന ല ല ർ-ച ലക ക ട ദ ശ , ത ന ന ർക കര ദ ശ , ക റ മല ദ ശ എ   More info

Chelakkara Anthimahakalan Kavu Vela, Vedikettu-2018

24 Mar 23:59 - 25 Mar 06:00 24 Mar 23:59 - 25 Mar 06:00 - Thrissur Thrissur
Anthimahakalankavu Temple Chelakara Anthimahakalankavu Temple Chelakara
Fireworks...   More info

EGGLESS BASIC TO ADVANCED CAKE CLASS @THRISSUR

25 Mar 08:30 - 18:00 25 Mar 08:30 - 18:00 - Thrissur Thrissur
Thrissur Thrissur
EGGLESS BASIC & ADVANCED CAKE CLASS FOR BEGINNERS@THRISSUR Date 25th March (Sunday) Time.8.30am to 6.00pm Venue.. Ammu Regency Marar road Thrissur Fee : 3500 (includes lunch...   More info

5 day Isha Yoga for Children

07 Apr 07:00 - 11 Apr 09:00 07 Apr 07:00 - 11 Apr 09:00 - Thrissur Thrissur
Surakshitha English Medium Primary School Surakshitha English Medium Primary School
The program introduces yoga to children, led through an exploration of fun, love and joy, allowing each child to develop and live in optimal health and inner peace. Summary of...   More info

Decathlon MTB DIRT RACE

08 Apr 18:30 - 21:30 08 Apr 18:30 - 21:30 - Thrissur Thrissur
Decathlon Sports India Decathlon Sports India
Once again Cycling club meet to have fun with All Kerala MTB dirt race first time in Thrissur in coordination with Decathlon Thrissur .Please do not miss this opportunity at your...   More info

Overseas Education Expo 2018 | Thrissur

09 Apr 10:00 - 18:00 09 Apr 10:00 - 18:00 - Thrissur Thrissur
Casino Hotels Limited Casino Hotels Limited
Santa Monica Study Abroad in Association with Malayala Manorama is conducting a mega event called Overseas Education Expo on 9th April 2018 THRISSUR, Casino...   More info

മറ്റം നിത്യസഹായ മാതാവിന്റെ തിരുന്നാൾ 2K18

14 Apr 05:45 - 15 Apr 00:00 14 Apr 05:45 - 15 Apr 00:00 - Thrissur Thrissur
Mattom Nithyasahayamatha(Our Lady of Perpetual Help) Mattom Nithyasahayamatha(Our Lady of Perpetual Help)
  More info

Prathishta Dinam

22 Apr 06:00 - 20:00 22 Apr 06:00 - 20:00 - Thrissur Thrissur
Kannambalath Shree Bhadrakali Kshethram Kannambalath Shree Bhadrakali Kshethram
Prathishta Dinam in Kannambalath Shree Bhadrakali...   More info

Thrissur Pooram തൃശൂർ പൂരം 2018

25 Apr 00:00 - 27 Apr 23:59 25 Apr 00:00 - 27 Apr 23:59 - Thrissur Thrissur
Vadakkunnathan Temple Vadakkunnathan Temple
Thrissur Pooram is a Malayalam festival celebrated annually at Vadakkunnathan Temple in Thrissur. This festival is observed on Pooram day, when the moon rises with the Pooram star...   More info

Thrissur Poooram 2018

25 Apr 06:00 - 27 Apr 23:00 25 Apr 06:00 - 27 Apr 23:00 - Thrissur Thrissur
Vadakkunnathan Temple Vadakkunnathan Temple
പ രങ ങള ട പ   More info

Inner Engineering

25 Apr 06:00 - 01 May 18:00 25 Apr 06:00 - 01 May 18:00 - Thrissur Thrissur
Hari Sri Vidya Nidhi School Hari Sri Vidya Nidhi School
Registrations open for the third Inner Engineering Program in Thrissur. Program Timings 6am 9am 6pm 9pm (Sunday will be full day). Free intro session open to all on April 25th...   More info

തൃശൂർ പൂരം 2018

25 Apr 12:00 25 Apr 12:00 - Thrissur Thrissur
Thrissur Thrissur
  More info

തൃശൂർപൂരം Thrissur Pooram 2018

26 Apr 01:05 - 27 Apr 04:05 26 Apr 01:05 - 27 Apr 04:05 - Thrissur Thrissur
Vadakkunnathan Temple Vadakkunnathan Temple
പ രങ ങള ട പ ര എന നറ യപ പ ട ന ന പ രമ ണ ത ശ ർ പ ര . ശക തൻ തമ പ ര ന റ ക ലത ത ക രളത ത ൽ ആറ ട ട പ ഴ പ രമ യ ര ന ന ഏറ പ രശസ ത .അന ന ആറ ട ട പ ഴ പ രത ത ന പല ദ ശങ ങള ല ക ഷ ത രങ ങള ൽന ന ന ഘ   More info

തൃശ്ശൂർ പൂരം THRISSUR POORAM 2018

26 Apr 01:05 - 27 Apr 11:30 26 Apr 01:05 - 27 Apr 11:30 - Thrissur Thrissur
Trissur Vadakkunnatha Kshethram Trissur Vadakkunnatha Kshethram
പ രങ ങള ട പ രമ യ ത ശ ശ ർ പ ര 2018 ല ക ക എല ല ആന, പ ര, മ ള പ ര മ കള യ സ വ ഗത ച യ യ ന ന...   More info

തൃശ്ശൂർ പൂരം (Thrissur Pooram) 26 April 2018

26 Apr 09:00 - 27 Apr 05:00 26 Apr 09:00 - 27 Apr 05:00 - Thrissur Thrissur
Trissur Vadakkunnatha Kshethram Trissur Vadakkunnatha Kshethram
Kerala Elephant Lovers Unit Pooram Spl: 26 April 2018; ആനപ ര മ കള യ പ ര പ ര മ കള യ ഒന നടങ ക ശക തന റ മണ ണ ൽ മ ൾ മ നയ ൽ ന ർത ത ന ന ചര ത ര ന മ ഷ ... മഠത ത ൽ വരവ ഇലഞ ഞ ത തറ മ ളവ ആനചന   More info

തൃശൂർപൂരം Thrissur Pooram 2018

26 Apr 13:00 - 27 Apr 17:00 26 Apr 13:00 - 27 Apr 17:00 - Thrissur Thrissur
Vadakkunnathan Temple Vadakkunnathan Temple
പ രങ ങള ട പ ര എന നറ യപ പ ട ന ന പ രമ ണ ത ശ ർ പ ര . ശക തൻ തമ പ ര ന റ ക ലത ത ക രളത ത ൽ ആറ ട ട പ ഴ പ രമ യ ര ന ന ഏറ പ രശസ ത .അന ന ആറ ട ട പ ഴ പ രത ത ന പല ദ ശങ ങള ല ക ഷ ത രങ ങള ൽന ന ന ഘ   More info

തൃശ്ശൂർ പൂരം Thrissur Pooram 2018

26 Apr 19:00 - 27 Apr 19:00 26 Apr 19:00 - 27 Apr 19:00 - Thrissur Thrissur
തൃശൂർപൂരം Thrissur Pooram തൃശൂർപൂരം Thrissur Pooram
  More info

തിരുവിൽവാമല പറക്കോട്ടുകാവ് താലപ്പൊലി 2018

13 May 10:00 - 14 May 06:00 13 May 10:00 - 14 May 06:00 - Thrissur Thrissur
Kizhakkumuri Desam-Thiruvilwamala Parakkotukavu Thalappoli Kizhakkumuri Desam-Thiruvilwamala Parakkotukavu Thalappoli
ത ര വ ൽവ മല പറക ക ട ട ക വ ത ലപ പ ല 2018...   More info

Konchira thirunal 2018

26 May 00:00 - 27 May 23:00 26 May 00:00 - 27 May 23:00 - Thrissur Thrissur
Enamakkal Enamakkal
ത ശ ശ ര അത ര പതയ ല സ പ രധ ന മര യന ത ര ത ഥക ന ദ രമ യ ഏന മ ക കല ക ഞ ച റ പര ശ ദ ധ പ പ മ ത വ ന റ ത ര ത ഥക ന ദ രത ത ല ത ര ന   More info

കോഞ്ചിറ മുത്തിയുടെ തിരുന്നാൾ 2018

26 May 09:00 - 27 May 23:59 26 May 09:00 - 27 May 23:59 - Thrissur Thrissur
Konchira Enamakkal Konchira Enamakkal
ഇന ത യയ ൽ ആദ യത ത യ ത ശ ശ ര അത ര പതയ ല സ പ രധ ന മര യന ത ര ത ഥക ന ദ രമ യ ഏന മ ക കല ക ഞ ച റ പര ശ ദ ധ പ പ മ ത വ ന റ ത ര ത ഥക ന ദ രത ത ല ത ര ന ള 2018 മ യ 26 , 27 ത യത കള   More info

Today is my day RE day

07 Jul 07:00 - 19:00 07 Jul 07:00 - 19:00 - Thrissur Thrissur
Thrissur Thrissur
Th day.my day RE on my liFe...   More info

പരി. കന്യകാമറിയത്തിന്റെ സ്വർഗാരോപണ തിരുനാൾ മഹാമഹം

14 Aug 05:00 - 15 Aug 23:25 14 Aug 05:00 - 15 Aug 23:25 - Thrissur Thrissur
Enamakkal Enamakkal
AD 500 റ ൽ സ ഥ പ തമ യ ഏന മ ക കൽ ദ വ ലയത ത ൽ പര . കന യക മറ യത ത ന റ സ വർഗ ര പണ ത ര ന ൾ മഹ മ   More info

Enamakkal Church Thirunal 2019 (വി.സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ തിരുനാൾ)

25 Jan 05:00 - 26 Jan 23:00 25 Jan 05:00 - 26 Jan 23:00 - Thrissur Thrissur
Our Lady of Carmel Church Enamakkal Our Lady of Carmel Church Enamakkal
ഏന മ ക കല പര ശ ദ ധ കര മ മലമ ത വ ന ദ വ ലയത ത ല വ .സ ബസ ത യന സ ന റ ത ര ന ള മഹ മഹ 2019ജന വര 25,26 ത യ യത കള   More info


© 2018 Spend the Night