ജന്മദിനം..

31 May 22:00 31 May 22:00 - Thrissur Thrissur
ഇരിഞ്ഞാലകുട ഇരിഞ്ഞാലകുട
ഞങ ങൾക ക യ പ റന ന ഞങ ങള ട മ ല ഖയക ക 2 nd പ റന ന ൾ.. അത ല ക ക യ എല ല വർക ക സ വ ഗ   More info

CME on TIVA & USG RA

09 Jun 08:00 - 10 Jun 16:00 09 Jun 08:00 - 10 Jun 16:00 - Thrissur Thrissur
Jubilee Anaesthesia Jubilee Anaesthesia
09 June Ultrasound Guided Regional Anaesthesia Whorkshops. 10 June CME on Total Intra Venous Anaesthesia Click to download Brochure https:/drive.google.com/open?id...   More info

Today is my day RE day

07 Jul 07:00 - 19:00 07 Jul 07:00 - 19:00 - Thrissur Thrissur
Thrissur Thrissur
Th day.my day RE on my liFe...   More info

പരി. കന്യകാമറിയത്തിന്റെ സ്വർഗാരോപണ തിരുനാൾ മഹാമഹം

14 Aug 05:00 - 15 Aug 23:25 14 Aug 05:00 - 15 Aug 23:25 - Thrissur Thrissur
Enamakkal Enamakkal
AD 500 റ ൽ സ ഥ പ തമ യ ഏന മ ക കൽ ദ വ ലയത ത ൽ പര . കന യക മറ യത ത ന റ സ വർഗ ര പണ ത ര ന ൾ മഹ മ   More info

Enamakkal Church Thirunal 2019 (വി.സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ തിരുനാൾ)

25 Jan 05:00 - 26 Jan 23:00 25 Jan 05:00 - 26 Jan 23:00 - Thrissur Thrissur
Our Lady of Carmel Church Enamakkal Our Lady of Carmel Church Enamakkal
ഏന മ ക കല പര ശ ദ ധ കര മ മലമ ത വ ന ദ വ ലയത ത ല വ .സ ബസ ത യന സ ന റ ത ര ന ള മഹ മഹ 2019ജന വര 25,26 ത യ യത കള   More info


© 2018 Spend the Night